Nové možnosti (nejen) pro facility management

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví a v každém přináší řadu výhod.  Atalian nově nabízí službu 3D skenování budov pomocí 3D kamer, což je inovativní způsob získávání přesných a detailních 3D modelů různých prostor. Metoda umožňuje zachytit vnitřní i vnější části budov v jednom vysoce kvalitním  modelu, přitom je proti tradičním postupům rychlejší, přesnější a efektivnější.

3D skenování budov pomocí 3D kamer je prvním krokem k získávání přesných a detailních 3D modelů různých typů budov pomocí pokročilých technologií snímání a zaznamenávání prostorových dat. Metoda využívá kombinaci technologií, jako je LiDAR, a snímání obrazu, díky nimž dokáže věrně zaznamenat geometrické informace i vizuální detaily budov. Prostorové skenování budov nachází široké uplatnění i v Česku a prosazuje se postupně v mnoha oblastech. Mezi hlavní patří bezpochyby architektura, stavebnictví a správa nemovitostí, ale využití najde i při ochraně kulturního dědictví, v průmyslu a dalších oblastech. Technologie totiž otevírá zcela nové možnosti v oblasti vizualizace, dokumentace a plánování využití budov.

Výhody 3D skenování budov

Při využití prostorového skenování oceníte především rychlost a přesnost. Při dosahu 20 m a přesností odchylky jen ±20 mm si navíc můžete být jisti vynikající kvalitou výsledných modelů. Rychlé skenování umožní efektivně skenovat rozsáhlé prostory a získat kompletní 3D model budovy v krátké době, což šetří čas a zvyšuje produktivitu. Současně snižuje náklady, protože jedno skenování zahrnuje celý objekt, což eliminuje potřebu opakovaného skenování jedné plochy. Zanedbatelné není ani zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci – při skenování totiž není potřebná přítomnost žádného člověka, což snižuje riziko úrazů a zvyšuje bezpečnost. Podtrženo, sečteno, 3D skenování budov je dokonalým příkladem efektivního využití možností moderních technologií.

SKENOVÁNÍ BUDOV POMOCÍ 3D KAMER VE TŘECH KROCÍCH

Příprava budovy a příslušenství na skenování Před samotným skenováním je potřebné připravit prostor a zabezpečit, aby byl čistý a bez překážek. Můžete též označit okna a jiné specifické prvky, které mají být zachyceny.

Vlastní skenování 3D kamera Matterport Pro3 umožňuje rychlé a efektivní skenování prostoru. Kamery snímají okolní objekty pomocí technologie LiDAR a sbírají data o hloubce, barvách a texturách.

Následné zpracování dat a tvorba 3D modelu budovy Po skenování se data zpracují a vytvoří se vysoc kvalitní 3D modely budov. Tyto modely mohou být použity v různých oblastech, jako je architektura, stavebnictví, realitní trh a mnoho dalších.

TEXT a FOTO: PR Atalian

Online data od INNOVIS vám ušetří peníze a čas

Okamžitý přístup k informacím je dnes důležitější, více než kdy dříve. Má klíčový význam pro úspěšnost v mnoha oblastech života. Bez rychlého a snadného přístupu k informacím by bylo obtížné dosáhnout úspěchu v podnikání, jeho inovování a zvyšování produktivity. S rozvojem technologií a digitálních nástrojů se zvýšila potřeba rychle a efektivně zpracovávat velké množství dat, aby firmy mohly přijímat informovaná rozhodnutí.

Provozní data jsou klíčovými informacemi o chodu firmy a mohou být velmi užitečné pro úsporu času a peněz. Online přístup k těmto datům umožňuje firmám pružně reagovat na aktuální situaci  a na jejich základě přijímat rozhodnutí.

Práce s provozními daty vede k úsporám

Bezprostřední přístup k provozním datům umožňuje firmám sledovat aktuální tržní podmínky a reagovat na změny v poptávce a chování zákazníků. Na základě toho mohou rychle a efektivně přizpůsobovat své produkty a služby, což může vést ke zvýšení tržeb a zisku. Přístup k provozním datům mohou firmy využít i pro optimalizaci procesů, kdy mohou sledovat a analyzovat v reálném čase, a v důsledku toho identifikovat oblasti, které lze zkvalitnit. To může vést ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. Velký význam má rychlý přístup k datům i v oblasti prediktivní údržby. V tom případě mají firmy možnost sledovat stav svých zařízení a odhalit potenciální problémy dříve, než dojde k poruše. To napomáhá snížit náklady na opravy a především eliminovat omezení nebo zastavení provozu.

K nejžádanějším patří data o spotřebě energie, která jsou důležitá pro snížení nákladů a optimalizaci spotřeby. Spotřebu energie lze sledovat pomocí měření, která zahrnují elektřinu, vodu, plyn a teplo. Neméně důležité jsou informace o stavu budovy a jednotlivých zařízeních včetně pravidelných inspekcí a údržby. Ty mohou pomoci minimalizovat náklady na opravy a zvýšit hodnotu nemovitosti. Data zahrnují informace o prováděných údržbách, opravách a výměnách včetně její nákladovosti.

Data pomáhají zvýšit komfort zaměstnanců i zákazníků

Společnost M2C a její technologická divize Innovis mají dlouholeté zkušenosti při sběru a vyhodnocování dat při správě nemovitostí a při provozu budov. O jaká data je mezi jejími klienty v současnosti největší zájem? „Pokud jde o údaje, které získáváme pomocí technologií, tak se jedná především o data logistická (počty vozidel, obsazení parkovišť, obsazení ramp a vytíženost areálu jako takového), popřípadě informace o počtech lidí, které klientovi objektem projdou,“ říká David Pulkert, obchodní ředitel M2C pro Českou republiku. Dodává: „Jde především o retailové řetězce nebo obchodní centra, kde se počítá footfall, vytváříme heatmapy a marketingové analýzy. Při správě budov je to především o spotřebě energie, vzdálených odečtech a o efektivním řízení energetického managementu, který lze pomocí softwaru optimalizovat na přijatelnou úroveň.“

V oblasti bezpečnosti a dohledu je kladen důraz na provozní data, která zahrnují informace z kamerového systému, o přístupových a zabezpečovacích systémech a dalších bezpečnostních opatřeních. Ke snížení nákladů a optimalizaci výnosů z nemovitosti napomáhají informace o nákladech na provoz budovy a nákladech na údržbu a opravy. Při provozu budovy jsou stále častěji sledována i data týkající se kvality vnitřního prostředí, jako jsou měření kvality ovzduší, hladina hluku a teplota. Ta mohou pomoci zajistit vyšší komfort a příjemné pracovní prostředí uživatelům budovy.  Databáze dat má tak v oblasti správy nemovitostí a jejich zařízení obrovský význam, protože umožňuje správcům nemovitostí rychle identifikovat a řešit problémy, plánovat údržbu a zlepšovat zákaznický servis. Při výběru firmy, která klientovi zpracovává a reportuje provozní data, dbají zákazníci na to, aby byla spolehlivá, transparentní a etická. Preferují firmy, které dokážou snížit náklady a zlepšit efektivitu prostřednictvím datového zpracování. Poskytování takových služeb je významným faktorem pro zákazníky při rozhodování o výběru produktů a služeb a vede ke zvýšení jeho loajality a spokojenosti.

To ze zkušenosti potvrzuje i David Pulkert: „Zákazníci od nás očekávají, že budeme poskytovat online přístup k informacím a datům prostřednictvím moderních digitálních nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, webové portály, IoT čidla nebo analytické SW, které vytěžují kamerové záznamy. Chtějí být schopni snadno získat informace o stavu zařízení a služeb, o spotřebě energií, o zdravotních a bezpečnostních rizicích a dalších relevantních informacích, a to v reálném čase.“

TEXT a FOTO PR M2C

Recepční od Konica Minolta se nikdy nemračí.

Interaktivní technologie od Konica Minolta pomůže firmám s nedostatkem zaměstnanců.

Úspory až 80 % nabízejí návratnost investice do dvou let.

Desítky firem v současnosti řeší problémy spojené s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a s potřebou aktivní ochrany majetku. Výsledkem je, že práci recepčních či ostrahy areálů vykonávají často senioři. Ti však mnohdy nemají potřebnou fyzickou zdatnost, stejně jako technické znalosti nutné k používání registračních systémů a dalšího IT vybavení. Řešení nabízí technologie kombinující chytré kamery s umělou inteligencí. První instalace tzv. e-kiosku od Konica Minolta na českém trhu jsou aktuálně již před svým dokončením. Z analýz společnosti vyplývá, že kromě zefektivnění procesu evidence návštěv pomůže e-kiosek k až 80 procentní úspoře nákladů.

„Reagujeme jak na zvyšující se nároky na ochranu osobních údajů a fyzické zabezpečení firem, tak na postupně sílící personální krizi. Moderní technologie přitom mohou zautomatizovat až 50 % administrativních, podpůrných či recepčních činností. U e-kiosku hovoříme konkrétně o možnosti provozu v režimu 24/7 bez ohledu na neschopenky, při současném zrychlení a standardizování souvisejících činností a snížení nákladů,“ řekl Petr Atanasčev, marketingový ředitel divize inteligentních kamerových systémů Konica Minolta Europe, a dodal: „Je to dobrá zpráva pro firmy i zaměstnance. Nudná a rutinní práce v této oblasti do budoucna skončí a lidé se budou moci plně soustředit na činnosti se skutečnou přidanou hodnotou.“

Běžnou praxí v současnosti je, že evidenci návštěv provádějí jako přidruženou činnost buď kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pak mají méně času na svou primární odbornou činnost, nebo zaměstnanci v důchodovém věku. Růst průměrně dosaženého vzdělání v populaci však postupně povede k tomu, že budoucí generace seniorů již nebude mít o pozice recepčních či vrátných takový zájem jako dosud. „E-kiosek nabízí řešení pro současnou i budoucí situaci. Zatímco nyní může odlehčit často přetíženým zaměstnancům, zkrátit fronty a zvýšit bezpečnost, do budoucna nabízí řešení obecného nedostatku zaměstnanců v určitých profesích,“ upozornil P. Atanasčev s tím, že aktuálně Konica Minolta jedná o instalaci u desítek firem v České republice a na Slovensku.

Podle odborníků Konica Minolta by se již za pár let mohl u vstupu do každé větší společnosti nacházet dotykový panel s intuitivním ovládáním. Návštěvníci se snadno zaregistrují pomocí občanského průkazu nebo stále rozšířenější bankovní identity a během několika vteřin vstoupí do objektu či kanceláře. Vše je navázáno na využití již dnes používaných technologií, jako jsou QR či čárové kódy, čtečky dokumentů, elektronické karty nebo jazykové moduly. Z panelu e-kiosku se přitom návštěva může spojit pomocí telefonu či videohovoru s osobou, za kterou přichází. Ta má naopak možnost zaregistrovat příchozí i dopředu a umožnit jim například automatický vjezd do podzemních garáží na rezervované parkovací místo.

Návratnost celého řešení se pohybuje mezi jedním a dvěma roky a s ohledem na rozsah instalace budou náklady na pořízení podle Konica Minolta ještě klesat. Technologie je vhodná jak pro recepce hotelů či velkých firem, tak pro administrativní objekty, autosalony nebo rezidenční, průmyslové či logistické areály. „Tam je možné využít řešení rovněž na vrátnicích a vjezdech do areálů, a to jak pro evidenci návštěv, tak pro navádění nákladních vozů na patřičné odbavovací rampy. Jen sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA eviduje téměř dva tisíce členů a podle našich zkušeností je minimálně každý druhý logistický areál vhodný pro zavedení automatizovaného vjezdu a výjezdu,“ připomněl P. Atanasčev.

Jedna z první instalací e-kiosku v ČR se aktuálně připravuje ve strojírenské společnosti ARMATURY Group. „Automatizaci evidence návštěv prostřednictvím e-kiosku vnímáme jako další krok v rámci digitální transformace firmy, kterou procházíme v posledních letech. Konkrétně jsme hledali řešení, jež nám umožní jednak snížit náklady a jednak uvolní ruce našim zaměstnancům, kteří se vedle registrace návštěv věnují i jiným činnostem. E-kiosek navíc plánujeme využít i pro školení příchozích a zaměstnanců v oblasti BOZP,“ popsal Pavel West, IT Manager ARMATURY Group.

 

Moderní a pohodlné řešení přístupu systémy STAR Smart

Při realizaci přístupových systémů je nyní kromě bezpečnosti a spolehlivosti jedním z nejčastějších požadavků klienta také vysoký komfort obsluhy jak pro zaměstnance a personál objektu, tak i pro hosty a návštěvníky. To obvykle znamená bezklíčovou obsluhu, tedy možnost odemykat elektronicky, např. čipem, kódem, otiskem prstu nebo aplikací ve smartphonu.

Elektronický přístupový systém STAR Smart je unikátní, poněvadž dovoluje všechny tyto možnosti libovolně kombinovat společně s klasickým odemykáním mechanickým klíčem. Každý uživatel si tak může zvolit způsob odemykání, který mu nejvíce vyhovuje. Systém STAR Smart je flexibilní nejen z hlediska běžného užívání, ale také správy. Pro objekty s menším počtem vstupů a uživatelů lze spravovat přístupová práva a provádět nastavení systému v uživatelsky přívětivé aplikaci. Pro větší objekty s více vstupy a uživateli je pak pohodlnější pro veškerou správu a nastavení využít software pro PC.

Mobilní aplikace i program pro PC jsou v češtině a umožňují rychlé přidávání nových uživatelů, nastavování oprávnění ke vstupu do jednotlivých dveří včetně možných časových omezení a samozřejmě následné úpravy i rušení přístupových práv. Kterémukoli uživateli lze v reálném čase např. okamžitě odepřít přístup do konkrétní místnosti nebo celého objektu. Stejně tak lze v případě ztráty čipu ihned zrušit jeho platnost a obratem naprogramovat nový. Všechny tyto funkce zvyšují bezpečnost systému a výrazně snižují riziko neoprávněného vstupu. V neposlední řadě lze prohlížet historii vstupů a využít ji mj. třeba ke kontrole docházky. Software rovněž umožňuje propojení s jinými technologiemi, např. s hotelovými rezervačními systémy pro vytvoření bezobslužné recepce, která zajišťuje automatický výdej klíčů nebo čipů.

Přístupový systém STAR Smart umožňuje využívat a vzájemně kombinovat různá zařízení, díky čemuž má zcela univerzální použití a lze jej upravit podle potřeb konkrétního objektu a specifických požadavků klienta. Pro ovládání dveřního zámku se nejčastěji využívají elektromechanická dveřní kování nebo stěnové čtečky. Dále lze do systému zapojit elektromechanické vložky, chytré zámky, nábytkové zámky, a dokonce Keyboxy pro uložení náhradního klíče. Systém tak představuje ideální a flexibilní řešení pro nejrůznější typy objektů od firemních kanceláří a provozů přes administrativní budovy až třeba po ubytovací zařízení.

Více informací o rodině chytrých produktů STAR Smart najdete na www.klicovecentrum.cz.

Kontaktujte nás!

Energetický audit je investice, která se firmě vrátí

Společnost ATALIAN poskytuje svým klientům široké spektrum činností. Patří mezi ně také energetický management a další služby v tomto oboru.

Více nám o tom v rozhovoru řekl Filip Varhol, ředitel divize Energy.

Máme za sebou vzhledem k turbulentnímu období v energetice složité časy. Můžete nám přiblížit současný stav?

Trh se v současné době rozdělil mezi dvě kategorie uživatelů, tj. lidí a firem, na něž dopadla loňská poměrně hektická situace. Tou druhou je kategorie „šťastlivců“ – nebo také dobře připravených jedinců, firem, popř. municipalit, kteří měli z předchozích let nakoupeno na roky 2022 a 2023, nebo dokonce i na rok následující. To znamená, že nebyli přímo zasaženi, nicméně je to přimělo přemýšlet. Existují společnosti, které se už začaly připravovat na skok, jenž pro ně samozřejmě nebude tak razantní jako pro druhou kategorii, která na rok 2023 neměla nakoupené energie, nebo dokonce museli postupně nakupovat i na rok 2022. Ten skok byl pro ně několikanásobný – tří-, čtyř- i pětinásobný. Společnosti se musely detailně zamyslet nad svými náklady. Samozřejmě část toho, co jim spolkly náklady na energie, se promítlo do cen služeb či výrobků pro koncové uživatele. To jsme asi pocítili všichni. Ale věřím tomu, že jsme se z toho poučili a budeme se lépe připravovat na nové situace, které jsme dosud neznali.

Co ATALIAN doporučoval firmě, která se dostala do složité situace?

Z velké části to bylo v podstatě krizové řízení. To znamená, že jsme rozdělovali jednotlivé úkony na ty, které lze udělat okamžitě, a ty, které budou mít přínos až během několika měsíců. Ale je důležité ani v takové situaci nezapomínat na kroky koncepčního charakteru, to znamená, že všechny – byť nárazové – kroky mají vést k dlouhodobému cíli. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že nelze odsunovat opatření, která lze řešit okamžitě, tj. nespotřebovávat energii, nevytápět přes víkendy, snižovat teplotu, probírat s lidmi, co je ještě komfortní teplota, kam až lze s teplotou jít, aby to bylo ještě pohodlné. Pochopitelně je rozdíl v pohodlí lidí v administrativě, kteří sedí celý den za počítačem, a mezi zaměstnanci ve skladových prostorách. Takže máme úkony, které lze učinit okamžitě, a pak ty, které přinášejí rychlý efekt – řekněme v rámci jednoho až tří měsíců. Typicky to může být výměna osvětlení nebo instalace fotovoltaické elektrárny. Pokud však chceme dosáhnout výkonu nad 50 kW, bude třeba i stavební povolení, čímž je celý proces samozřejmě delší.

Čemu se měli v té době klienti vyhnout?

Vyhnout asi není správný pojem, spíše jsme určitě nedoporučovali realizovat vyloženě projekty s dlouhou dobou návratností např. zateplovat objekty nebo rekonstruovat kotelny, pokud nebyl technický stav objektu vyloženě špatný, i když jsme měli třeba nějaké požadavky na instalaci elektrokotlů nebo tepelných čerpadel. Teď mluvím nejen o cenovém i bezpečnostním hledisku. Vždy jsme doporučovali zachovat bivalentní zdroje, to znamená, pokud to bylo možné, tak ponechat aktuální stav, například plynovou kotelnu, a přidat nějaký nový zdroj. A podle aktuální situace si vybrat, jak se bude zásobovat energií daný objekt či areál.

Zároveň do takového rozhodování mohou vstupovat v některých okamžicích i dotace…

Ty ale ne vždy musejí zapadat do naší koncepce, je tedy třeba si všechno dobře spočítat, aby nešlo pouze o „hurá akci“ na vyčerpání dotace. Podniky si musejí nastavit dlouhodobý cíl na snižování energetické náročnosti. Znamená to, že v období blahobytu se prostě daří, energie mají nízké ceny a firma prosperuje, a pak tu je období, kdy řešíme nějakou krizi, ať už se týká cen energií, nebo odbytu zboží či služeb. Ale vždy je třeba myslet koncepčně dopředu. Nejvíce si vážíme klientů, kteří investici do energetických projektů na snižování náročnosti berou, jakožto diverzifikaci výnosů z podnikání.

… a jak tedy koncepčně areál uchopit?

To se pak dostáváme třeba ke studiím proveditelnosti nebo koncepčním energetickým studiím, které by měly říct, jaké je třeba udělat kroky v jednotlivých letech a jak by na sebe měly navazovat. Typickým produktem této koncepce, v podstatě souhrnu opatření, je například energetický audit. Mnoho společností sice energetický audit podstupuje, nicméně jsme často cítili, že ho prostě považují za splnění nějakého závazku či legislativní povinnosti. A najednou cítíme, že se to dostává do vyšších pater managementu a řeší se to. Protože už nejde jen o desítky či stovky tisíc korun, ale mnohdy jsou to miliony. Proto jsou firmy ochotny o otázce koncepce a auditu daleko více diskutovat, řešit ji detailněji. Ale také očekávají, že to přinese požadovaný efekt. To znamená, že to nebude něco, co jim bude ležet v šuplíku a jednou za čtyři roky se to opráší. Opravdu se půjde po navrhovaných opatřeních a číslech, aby to dávalo hlavu a patu. A nosnou myšlenkou musí být to, že se energetický audit musí zaplatit bez ohledu na to, co stojí – ať je to 150 000 nebo 750 000 Kč. Nesmíte na něj pohlížet jako na „nějaký“ výdaj, ale jako na investici, která se vrátí. A pokud do tohoto období přijde nějaká dotační akce typu podpora kotlů, tepelných čerpadel nebo fotovoltaiky – a nám to dává hlavu a patu, tedy nám to zapadá do koncepce – tak proč toho nevyužít?

Jaká okamžitá opatření jste doporučovali klientům?

To nejsou ta, která jsem zmiňoval – typu přidejte nový zdroj nebo vlastní zdroj energie – ale taková, která se dají udělat prostě ze dne na den. Už po dvou až třech dnech od analýzy, tedy sběru dat. Podívali jsme se na teploty, na směnnost provozu, jak se pohybují lidé v určitých časech, jaké jsou doporučené teploty apod.

Takže tedy ta, která mohou okamžitě začít fungovat?

Ano – a už jsme si to vyzkoušeli také sami na sobě, protože sedíme ve Waltrovce, kde je téměř 1 000 m2 administrativních prostor. Stejně tak jsme řešili, jaká je komfortní teplota v našich kancelářích. Řešili jsme, kdy přichází první zaměstnanec – a v případě, že jde o nějaký extrém, kdy je tu už v 5.30 ráno, zda je správné už tou dobou mít nastavenou tu úplně komfortní teplotu, nebo je naprostá výjimka, protože jádro se schází později, někdy mezi sedmou až osmou hodinou. Tak je to v podstatě hodina k hodině, pak den ke dni, a pokud se bavíme o víkendech nebo o svátcích, kdy tu nikdo není a lze nastavit útlumy. Takže jsme to stejně tak analyzovali u klientů, mluvili jsme o teplotách, a to jak individuálně, místnost po místnosti nebo budovu po budově, jak řídit prostory a nastavovat hodnoty při vytápění či chlazení. Ale daleko důležitější, než o jaké jde prostory, je skutečnost, jak se o ně klient dosud staral a pečoval o ně do chvíle, než jsme do nich přišli a snažili je optimalizovat. 

Jaká je v tomto směru vaše klientela?

My se staráme převážně o větší klienty, hlavně je to bankovní sektor, retailové, průmyslové a obchodní areály. Zde se otázkou energií velice významně zabývají – uplynulé období k tomu všechny přimělo.

Dá se procentuálně vyjádřit ta počáteční úspora, kdy je objem úspor i pro vás motivační složkou odměny?

Nabízíme různé varianty – někdy tvoří variabilní složku našeho ohodnocení třeba to, kolik se ušetří, a to si nastaveným poměrem dělíme s klientem. Úspora po nastavených opatřeních se pohybuje někde mezi 15–20 %. Pokud máme na celé situaci hledat něco pozitivního, tak určitě je to jedna z věcí, které se začala věnovat mimořádná pozornost. 

Kdybych si dnes chtěl založit firmu, jakou strategii doporučíte pro nákup energií?

Myslím, že situace nás naučila, že pokud člověk není rozhodnutý do obchodování s energií vkládat opravdu velké úsilí a čas, znamená to najmout si na to specializovanou společnost, nebo dokonce zaměstnat člověka, který se o to stará. Nemám na mysli člověka, který má na starosti celý FM včetně správu budovy, ale opravdu takového, který se denně zabývá obchodováním s energiemi. Jinak je nešťastné se do nějakého postupného nákupu energií pouštět. Často to totiž svádí k tomu, že si člověk říká: „Zítra by mohla být cena ještě lepší, já si raději chvíli počkám na lepší okamžik.“ Takže pro někoho, který se tomu nevěnuje do hloubky a na denní bázi, je to v podstatě takový gambling. 

Co to tedy znamená?

Vybrat si na začátku správnou cestu. Pokud tomu chci opravdu věnovat úsilí a čas, tak si najít odbornou firmu, která se tomu věnuje, nebo mít fixovaný produkt – otázkou je na jak dlouho. Na začátku jsme mluvili o šťastlivcích, kteří měli ceny zafixované na tři čtyři roky. Myslím si, že trh se vyvíjí, takže fixace na čtyři až pět let může být nyní spíš k neprospěchu. 

To znamená fixace ano, ale na kratší časový úsek?

V této chvíli jsou kratší fixace pravděpodobně zajímavější, protože nikdo neříká, že za půl roku si nemůžete zafixovat další rok. Na druhou stranu je fixace pro společnosti zajímavá tím, že vidí ty náklady. To znamená, že s ním mohou kalkulovat ve výrobě, ve službách, započítat ho jako náklad do konečného produktu. 

Radíte velkým firmám, jak se mají vyrovnat s růstem cen energií. Dokážete poradit i jednotlivcům?

ATALIAN Energy, stejně tak, jako další divize, je zaměřena na B2B business. Nicméně například pro naše zaměstnance jsme připravili interní příručku, jak by měli hospodařit s energiemi v domácnosti. Opatření a doporučení jsme rozdělili na ta, která můžete udělat okamžitě, na krátkodobá s návratností během půl roku a pak ta, která jsou na delší dobu. Ta krátkodobá opatření (jak méně topit, svítit či chladit, nárazově větrat) by v souvislosti s nedávnou edukací měla být známá témata. Pro střednědobá opatření mě napadá stejné přirovnání, že když budete vybírat nové prostory, je podobné, jako když si domů půjdete koupit nový spotřebič. Můžete mít pračku se sušičkou za 14 000 Kč, nebo také za 20 000 Kč. Je třeba se podívat na to, jestli ten rozdíl v ceně se vám vrátí. Ta dražší má třeba tepelné čerpadlo a propracovanější eco režim, takže bude pro vás daleko přijatelnější a ty peníze se vám po dvou až třech letech vrátí. A stejně tak by to mělo být s přístupem k prostorám. To znamená si opravdu udělat technickou due diligence vytápění nebo chlazení daných prostor, jak lze ovládat teplotu a komfort v jednotlivých místnostech. Důležité je, zda má domácnost nějaký vlastní zdroj energie, tj. zda jste tedy částečně soběstační na tom, co se děje venku, popř. zda se vám vyplatí dělat nějaká další opatření na vlastní náklady.

Co je aktuální pro ATALIAN Energy?

ATALIANU se snažíme o komplexní provázání s FM jako takovým, to znamená, že divize Energy patří současně mezi podpůrné služby, ale zároveň také stojí vedle FM jako by to byly spojené nádoby. V objektech, kde se staráme o technickou podporu, o měření a regulaci, to dává velký smysl pro nás i tak pro klienta. Na místě máme potřebnou elektroniku, hardware i vzdálený přístup člověka z dispečinku, ale zároveň tam máme své techniky, jejichž oči jsou v mnoha případech nenahraditelné. To znamená, že si zkracujeme reakční dobu, a pokud dispečink udělá nějakou změnu, dokážeme si velice rychle potvrdit, co se stalo v místnosti nebo v objektu. Takže pro nás to stále představuje ucelený řetězec. Analyzujeme data, protože máme vlastní oddělení měření a regulace, které dokáže zpracovat nový projekt, ale také realizujeme projekty našich klientů. Aktuálně se staráme zhruba o 250 objektů, kde řešíme měření a regulaci, máme vzdálený přístup, kontrolujeme data, řešíme servisní zásahy, můžeme na dálku nastavovat víkendový režim, upravovat teplotu. Pro klienty bylo velkou přidanou hodnotou, že jsme dovedli opravdu rychle reagovat a během jednotek dnů jsme dokázali upravit v podstatě celý kalendář a nastavení teplot. Významně se zde osvědčuje, že pokud zvýšíte teplotu o jeden stupeň – nad 20–21 °C, je třeba vynaložit 6 % energie navíc a při chlazení je to dvojnásobek. Takže pokud z 22 °C chladíte na 21 °C, potřebujete o 12 % energie více. To jsou relativně vysoká čísla a my jsme byli schopni se někde dostat během opatření na úsporu 15–30 %, protože jsme k objektům nebo místnostem začali přistupovat opravdu individuálně.

Text: Arnošt Wagner, Foto: Archiv ATALIAN