Důležitý je pečlivý výběr realizační firmy.

Elmont-invest je česká společnost založená v roce 2005 s původním zaměřením na silnoproudé a slaboproudé elektromontáže. V dalších letech bylo její portfolio rozšířeno o zásuvkové skříně, rozváděče, LED veřejné osvětlení, nabíjecí stanice apod.

V roce 2009 nastal první boom fotovoltaiky, a proto byly jako další činnost začleněny montáže fotovoltaických elektráren na RD a průmyslové objekty. S ohledem na narůstající zájem zákazníků se od roku 2010 věnujeme Elmont-invest montáži FVE naplno. O zkušenostech a léty vybudovaném know-how s námi hovořil Miroslav Dobrovolný, jednatel firmy.

Kdy je podle vás ta správná chvíle rozhodnout se pro vlastní zdroj elektrické energie?

Rozhodnout se můžete kdykoli, klidně i u večeře. Rozhodnutí závisí na pohnutkách, které investora k realizaci vedou. V některých případech jde o ekologický aspekt – nechci využívat energii z tepelné či jaderné elektrárny a tím více přispívat ke znečištění planety. Takže si nechám nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, díky níž snížím míru využívání této energie na minimum a budu maximum čerpat pomocí solární energie, která bude planetu méně zatěžovat. V takovém případě rozhodnutí závisí čistě na finančních a prostorových možnostech zájemce. Pokud má elektrárnu kde umístit a jak ji zafinancovat, může tak učinit v podstatě ihned. V současné době je nejčastějším důvodem reakce na prudké cenové výkyvy elektrické energie, které jsme velmi výrazně zaznamenali například na jaře loňského roku. V takovém případě bylo rozhodnutí doslova okamžité. Cena energie značně narostla a nebylo jisté, kde se zastaví. A tato nejistota vlastně nezmizela. Nikdo přesně neví, jakým směrem se cenová hladina energie bude vyvíjet. Proto se jeví jako ekonomicky výhodné spolehnout se na vlastní zdroje. Rozhodování je tedy převážně založené na finančních důvodech a nyní mu nahrává i aktuální zlevnění solární technologie ve srovnání s loňským boomem, kdy poptávka byla tak enormní, že ceny se pohybovaly poměrně vysoko. Zároveň se osvědčilo uvažovat o fotovoltaické elektrárně už při projektování novostavby. Pokud se s technologií dopředu počítá, lze její konfiguraci nastavit tak, aby byla využita na maximum. Při rozhodování hrají roli i podmínky aktuálně vyhlášených dotačních programů, které mohou investici do vlastního zdroje elektrické energie velmi příjemně snížit.

Jak lze v tomto případě optimálně využít dotační programy?

Stejně tak jako optimalizace provozu fotovoltaické elektrárny maximalizuje její využití, tak i efektivně využité dotace mohou vaše projekty optimalizovat z finančního hlediska. V soukromém sektoru jsou nyní nejvíce využívány dotace z programu NZÚ a NZÚ Light, přičemž druhý zmiňovaný je určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Vhodnou kombinací energetických úspor (okna, zateplení, tepelné čerpadlo atd.) vám část nákladů pomůže dofinancovat právě tato dotace. V podnikatelském sektoru se momentálně čeká na vyhlášení programu na podporu fotovoltaiky, a proto zatím není známa výše dotace ani její podmínky. Ale jsou v běhu programy, které v rámci snížení energetické náročnosti také přispívají na realizaci fotovoltaických elektráren společně s dalšími opatřeními. A nemůžeme opomenout žhavé téma v poslední doby – elektromobilitu. Čeští podnikatelé mohou celkem získat až 1,65 mld. Kč na nákup bezemisních vozidel – bateriových elektromobilů nebo vozů na vodík a nabíjecích stanic v rámci programu Záruka Elektromobilita – I. výzva, který bude spuštěn ministerstvem průmyslu a obchodu už v prosinci.

Co může být rozhodujícím faktorem při výběru realizační firmy, na co se soustředit či dát pozor?

Rozhodně doporučuji zjistit si o firmě co nejvíce informací. Pořízení fotovoltaické elektrárny je spojeno se větším finančním nákladem, takže k němu spotřebitel logicky přistupuje jinak, než když si jde koupit třeba rohlík. A to je samozřejmě správně! Pokud už do něčeho investuji stovky tisíc, tak bych chtěl záruku, že mi daná věc bude spolehlivě nainstalována, nebudu na ni čekat roky a bude mi fungovat tak, aby se má investice vrátila. Podle Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností se za poslední tři roky počet připojených fotovoltaických elektráren v naší republice téměř ztrojnásobil. Tento trend s sebou samozřejmě přinesl i ohromný nárůst nově vzniklých společností, které v našem oboru vidí příležitost, jak snadno generovat zisk. Bohužel však nemají potřebná oprávnění, znalosti ani praxi, která je důležitá snad v každé oblasti. Podle mého názoru je proto jedním z důležitých kritérií při výběru realizační firmy doba její existence. Už ta může napovědět, jestli má nějakou praxi, nebo se chce jen svézt na vlně aktuálně populárního produktu. Mnoho firem vzniká také pouze jako obchodní subjekty a na vlastní realizaci si najímají externí montéry, což v mnoha případech nezaručuje trvalou kvalitu a servis dodaného systému. Při instalaci fotovoltaických elektráren je nutné si uvědomit, že nejde jen o namontování zařízení, připojení a vyřízení potřebné legislativy, ale hlavně o další spolupráci při optimalizaci, revizích, pravidelných kontrolách a technické podpoře. Záruky poskytované na zařízení se pohybují mezi pěti až 25 lety a mnohé nově vzniklé firmy, které v krátkém časovém horizontu zanikají, zákazníkům tuto následnou péči neposkytnou a ani reklamace nevyřeší. Dalším z důležitých faktorů je již výše zmiňovaná kvalifikace. A tu lze ověřit jednoduše – disponuje realizátor osvědčením pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H? Pokud ano, pak máte jistotu, že elektrárnu vám montuje odborník, který byl prozkoušen ve specializované zkušebně s autorizací od ministerstva průmyslu a obchodu a splňuje podmínky §6 podle nařízení vlády 194/2022 Sb. V neposlední řadě je stejně jako v jiných oblastech dobré se zaměřit na recenze společnosti. V dnešní internetové době ale není problém se k takovým informacím dostat.

Jaká opatření máme zvolit – nebo čemu je třeba se vyhnout – pro to, abychom předešli požáru fotovoltaiky?

Jak jsem již uvedl, je určitě dobré věnovat pozornost výběru správné firmy, která k vysoce odborné montáži bude přistupovat profesionálně. Dále je důležité zvolit spolehlivé komponenty, přičemž bych doporučoval nerozhodovat se pouze podle ceny, ale hlavně podle parametrů a spolehlivosti solární technologie. Je na místě ověřit si informace o instalovaném zařízení a kvalifikovaný technik by měl být schopen vám odpovědět na všechny vaše dotazy. Za účelem zvýšení bezpečnosti vstoupila letos 1. května v platnost nová vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. V rámci nově platné legislativy je tedy nutné všechny fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 KWp vybavit bezpečnostním systémem pro snížení napětí panelů pro případný zásah hasičů. Samozřejmě je nutné dodržovat i všechna obecně platná protipožární bezpečnostní opatření. Nedílnou součástí větších projektů je i zpracování požárněbezpečnostního řešení (PBŘ), které řeší požární bezpečnost fotovoltaiky na daném objektu.

Jaký je časový harmonogram revizí fotovoltaiky?

Pravidelné revizní kontroly fotovoltaických elektráren vycházejí z požadavků českých technických norem ČSN EN 62446-1, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Je tedy nutné je zpracovávat v intervalu jednoho až čtyř roků podle typu solární elektrárny a s ohledem na vnější vlivy prostředí. Součástí dobře fungující fotovoltaické elektrárny jsou však i servisní prohlídky, které nejen řeší její bezpečnost, ale i optimální fungování jednotlivých komponentů a fotovoltaiky jako celku a jsou vhodným doplňkem revizí.

Jaká varianta fotovoltaiky je nyní na trhu nejžádanější?

Vždy záleží na požadavcích konkrétního zákazníka. Co vlastně od fotovoltaiky očekává? Kolik je ochoten do projektu investovat? A důležité je samozřejmě i to, jaké podmínky jeho nemovitost nabízí. Jelikož naši branži silně ovlivňují vyhlášené dotační tituly, tak při instalacích na rodinné domy letošnímu podzimu nově vládne poptávka po menších sestavách určených k fotovoltaickému ohřevu vody. Výrazný nárůst jsme zaznamenali u podnikatelských subjektů, kde nejsou výjimkou realizace o výkonu 500 kWp s bateriovými úložišti. Obecným problémem je však v případě větších realizací nedostatečnost distribučních sítí. Přibývá zamítnutých žádostí o připojení fotovoltaik s přetokem do sítě a také elektrárny s nulovým přetokem jsou omezovány podle nově vznikajících pravidel energetických společností. Tato situace je v rozporu s deklarovanou státem podporovanou zelenou energií, ale stav rozvodné sítě se průběžně zlepšuje, tudíž předpokládáme, že se bude nové fotovoltaické elektrárny dařit připojovat.

Očekáváte v blízké budoucnosti nové modernější produkty?

Účastníme se mnoha výstav v České republice i v zahraničí, kde jsou prezentovány mnohé nově zaváděné technologie. Jde například o měniče, u nichž narůstá kapacita hybridních systémů, zlepšují se diagnostické a vizualizační prostředky chodu měničů a celé fotovoltaiky. Měniče jsou vybavovány technologiemi, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti a účinnosti celého fotovoltaického systému. V případě panelů je největším tématem jejich účinnost. Co se týká designu, tak se nabídka rozšiřuje o panely tvarované, nalepovací, průhledné, ladící s barvou střešní krytiny atd. U konstrukčních částí se vývoj zaměřuje na stabilitu, odolnost a efektivitu při montáži.

V posledních dvou letech také přibývá komponentů, které pomáhají s optimalizací fotovoltaické elektrárny pro různé účely. Sledují výrobu elektrárny a jsou schopny ji směřovat tak, aby se její účinek maximalizoval.

Text Arnošt Wagner, foto ELMONT-invest, archiv

Biosolární střechy – v létě ochladí, zlepší účinnost solárních panelů a zvyšují biodiverzitu ve městech

Fotovoltaika a vegetace na jedné střeše se vhodně doplňují: rostliny svým výparem ochlazují fotovoltaické panely, tím zvyšují jejich účinnost, panely pak díky plovoucímu stínu na střeše vytvářejí příjemnější a pestřejší prostředí pro rostliny i živočichy. 

Biosolární střechy (kombinace fotovoltaiky a vegetační střechy) stejně jako samostatné střechy vegetační zadržují významné množství dešťové vody a zpomalují její odtok, chrání střešní konstrukce před negativními účinky výkyvů teplot i působení UV záření, mírně zlepšují izolační funkci střechy a přispívají k vyšší energetické efektivitě budovy.

Při výstavbě biosolární střechy zpravidla nedochází k zásahům do střešního souvrství pod úrovní hydroizolace. Pro kotvení podpůrné konstrukce fotovoltaických panelů jsou na plochých střechách využívány speciální desky, které jsou následně přitíženy přímo hmotností vegetačního souvrství a zároveň ve vegetačním souvrství plní hydroakumulační a drenážní funkci. Toto elegantní řešení nabízí využití maximální plochy střechy pro zeleň. Druhou možností je dodatečná instalace fotovoltaických panelů na již existující zelenou střechu a přitížení konstrukce pomocí dlaždic.

Zadržování vody 

Vegetační souvrství biosolární střechy si zachovává benefity běžné zelené střechy: zadržuje významné množství dešťové vody přímo v místě dopadu srážky, zpomaluje odtok a následně ochlazuje okolí a budovu prostřednictvím výparu (takzvané evapotranspirace). Zatímco z konvenční střechy odtéká s minimálním zpožděním většina srážkové vody, zelená střecha dokáže odtok zpozdit a běžně zadržet v průměru zhruba polovinu objemu ročního úhrnu dešťové vody v závislosti na typu a mocnosti vegetačního souvrství.

Monitoring prováděný Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT na experimentální biosolární střeše ve Žďáru nad Sázavou, která vznikla ve spolupráci UCEEB, města a firmy Sedum Top Solution, s. r. o., v září 2022, ukazuje, že distribuce vlhkosti na biosolární střeše není rovnoměrná. Nejvíce se podle očekávání vlhkost koncentruje pod dolní hranou panelu. V oblasti mimo panely je substrát exponován slunci a rychleji vysychá. Vlhkost pod panely byla po založení střechy vyšší díky důkladné vstupní zálivce, podzimním dešťům a pomalejšímu výparu ve stínu. S příchodem jara se však začaly pod panely stále více projevovat důsledky srážkového deficitu. Rozdíly ve vlhkosti se odrážejí na vzhledu i složení vegetace, která byla založena formou rozchodníkových koberců.

Zlepšení druhové pestrosti 

Fotovoltaické panely na biosolární střeše vytváří plovoucí stín a spolu s variabilitou vlhkostních podmínek tak vzniká mozaika stanovišť vhodných pro různé druhy rostlin a bezobratlých živočichů. Na experimentální biosolární střeše ve Žďáru nad Sázavou je již po roce od instalace zřejmé, že pod fotovoltaickými panely prosperují jiné druhy rostlin než na otevřené ploše střechy.

Vedle nerovnoměrného zastínění lze diverzitu podmínek na běžné i biosolární vegetační střeše zvyšovat i dalšími jednoduchými způsoby: použitím více typů substrátu s různou mocností i vlastnostmi (velikostí částic, substrátu, množstvím živin) nebo přidáním mrtvého dřeva, které poskytuje úkryt různým bezobratlým. Potenciál má také kombinace fotovoltaiky a umělého střešního mokřadu, který zároveň využívá odpadní vody. 

Zvýšení výkonu fotovoltaiky

Účinnost fotovoltaických panelů klesá s jejich rostoucí teplotou. Přehřívání panelů lze předcházet volbou vhodného typu střechy s nižší povrchovou teplotou, např. právě střechou vegetační. Podle dat naměřených UCEEB i tenká extenzivní vegetační střecha dokáže během roku snížit teplotu povrchu střechy o 10 až 35 °C. Tímto způsobem se efektivně předchází přehřívání v letních měsících.

Zvýšení účinnosti panelů záleží na klimatických podmínkách lokality (četnosti srážek, vzdušné vlhkosti), ale také na vlastnostech konkrétního vegetačního souvrství (mocnost substrátu, schopnost substrátu zadržovat vodu), míře zastínění či na výběru rostlinných druhů s vhodnými vlastnostmi. Na míru ochlazení panelu má vliv i jeho výška a sklon působící na proudění větru. Publikované studie uvádějí různé hodnoty zvýšení produkce elektřiny díky přítomnosti vegetace od zanedbatelných hodnot až po zhruba desetiprocentní navýšení. 

V případě využití oboustranných (bifaciálních) solárních panelů lze v návrhu zelené střechy pracovat i se zvyšováním odrazivosti povrchu ať už volbou substrátu světlejší barvy (který se zároveň méně zahřívá), nebo zařazením rostlin s bílými či stříbřitými listy. Světlé rostliny jsou extrémním podmínkám střechy výborně přizpůsobené a mohou mít lepší životnost než rostliny bez této adaptace.

Na co si dát pozor

Instalace biosolárních systémů vyžaduje nejen statický posudek kvůli vhodnému zatížení střechy objektu, ale také individuální výpočet zahrnující sání větru tak, aby byla konstrukce přitížena dostatečnou mocností vhodného substrátu.

Zcela zásadní je také volba vhodných druhů rostlin. Na rozdíl od běžné zelené střechy lze volit pouze rostliny nižšího vzrůstu, aby nedocházelo ke stínění panelů. Nevhodná skladba vegetace by se následně negativně odrazila na poklesu výroby elektrické energie i na nákladech na údržbu vegetace. V souvislosti s údržbou je optimální zvolit takovou výšku a postavení panelů, aby byl pohyb na střeše komfortní a byl zachován přístup k vegetaci i pod panely.

V Česku se v současné době nevyrábí ucelené řešení pro biosolární střechy a produkty jsou dováženy ze zahraničí. 

Z pohledu zákazníka stojí za zmínku, že na stejnou plochu střechy lze čerpat dotace jak na výstavbu fotovoltaické elektrárny, tak na vegetační střechu (např. v programu Nová zelená úsporám).

Na obrázku vpravo (8/2023) je zřejmá linie, kam z panelů stéká dešťová voda. Pilotní experimentální instalace ČVUT UCEEB ve spolupráci se Sedum Top Solution, s. r. o., a městem Žďár nad Sázavou, osazená čidly k měření teploty a vlhkosti.

 

Text: Mgr. Barbora Rybová, doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

Foto: ČVUT UCEEB

 

Smart metering a 90% úspory v kancelářích a skladech

Smart metering stále více zajímá facility manažery, majitele budov i nájemce. Podobně tomu bylo i v areálu WUTEH v polském Štětíně. Investor zvolil inteligentní energetický management, což mělo dvojí efekt – úspory předčily očekávání a správci se výrazně ulevilo. Jak na chytré měření energií v komerční sféře, na něž stále více tlačí i směrnice EU?

Areál P.P.U.T. WUTEH poblíž centra Štětína má rozlohu přes 8 000 m² skladových, výrobních a kancelářských prostor. Nejde na první pohled o krásný, moderní objekt, nějakou dobu už na místě stojí. Ale nenechte se zmást. Je to mistrovské dílo energetického managementu.

Sázka na inteligenci a automatizaci

Když se investor rozhodoval pro modernizaci toků energií ve stávajícím areálu, cílem byly hlavně úspory. Inteligentní měření a řízení mělo přinést přesnější zaznamenávání dat, která budou sloužit pro optimalizaci a lepší řízení energií a snížení provozních nákladů. Vedlejšími efekty a bonusy měla být udržitelnější budova a kvalitnější informace o potřebě údržby.

Klíč k úspěchu se skrývá hlavně v technické místnosti. Instalační firma Grazzo napojila soustavu MaR na systém inteligentní automatizace budov Loxone, přesněji jeho řídicí jednotku Miniserver, doplnila potřebné komponenty a během chvíle spustila testovací provoz, který později přešel v plné řízení tepelných čerpadel a mnoha dalšího.

Žádné noční výjezdy kvůli nízké teplotě

Jedním z hlavních aspektů projektu je efektivní hospodaření s teplem. Je to třeba, rozsáhlý areál tvoří 1 200 m² kanceláří a 5 500 m² skladů, takže plýtvání teplem je výrazně cítit na účtech za energie. Ve skladech je potřeba konstantně udržovat 18 °C, v kancelářích 21 °C.

Dříve tepelné čerpadlo běželo neustále a spotřeba byla nonstop 17–18 kW. V případě chladné předpovědi nebo velkých mrazů musel někdo přispěchat a ručně štelovat množství tepla dodávaného do budov. Třeba i v noci.

Nyní se provoz tepelných čerpadel řídí a upravuje automaticky. Není nutná fyzická přítomnost obsluhy a čerpadla spotřebovávají mnohem méně energie, často pracují na 10–30 % svého výkonu. Systém kromě aktuální teploty zohledňuje dokonce i předpověď počasí a automaticky upravuje množství tepla dodávaného do centrálního tepelného zdroje.

Pozor na únik vody

Součástí modernizace systému byly také záplavové senzory, chytré měřiče zároveň detekují průtoky vody. V případě zaznamenaného úniku dostane facility manažer notifikaci (alert) a ventily automaticky uzavřou odpovídající přívod vody. Díky aplikovanému smart meteringu má správce potřebná data pro lepší identifikaci problému a může rychle zasáhnout či provést opravu.

Co by za to dal majitel jiné budovy v jižních Čechách, který si nepřál být jmenován. Postihla ji havárie na soustavě pod budovou. Unikaly kubíky vody, ale bez notifikace to majitel zjistil až při vyúčtování po několika měsících. Z finančních ztrát se mu protočily panenky. I to je reálný příklad z praxe.

Fotovoltaika využívá potenciál na maximum

Inteligentní systém Loxone řídí i vyrobenou energii z 45kWp FVE na střeše, s níž automaticky nakládá podle aktuální potřeby budovy. Veškerá vyrobená energie je využita pro vlastní spotřebu, s jejíž efektivitou pomáhá energetický management. Se sběrem dat pro vyhodnocování pomáhají chytré měřiče připojené přes standardizované rozhraní Modbus. Neustále analyzují spotřebu i směry toků, jimiž energie proudí.

Uvedeme další odstrašující případ z praxe: Známý řetězec restaurací pořídil FVE na střechu jedné z provozoven. Po několika dnech došlo k výpadku přísunu elektrické energie. Střídač poté již nenaskočil a zůstal v chybové hlášce a žádný systém monitoringu a řízení energií na to neupozornil. Restaurace tak 14 měsíců žila v domnění, že se díky FVE chová úsporně, přesto si nevyrobila ani watt vlastní elektřiny. Ve firmě WUTEH není šance, že by se něco podobného stalo.

Úspěch tam zaznamenalo i speciální řízení elektromotorů. Systém inteligentně řídí jejich výkon podle potřeby, což vede k velkým úsporám energie a výrazně pomalejšímu opotřebení mechanických součástí.

Úspory předčily očekávání

Jak jsme zmínili na začátku, investorovi šlo především o úspory. Čekal 10 až 15 %. Realita? Spotřebu energií v areálu snížil o 90 %!

Správný smart metering přináší budovám kromě vyjmenovaných možností i spoustu funkcí navíc:

  • načítání hodnot v určitém intervalu,
  • odečty lokálně i vzdáleně bez dalších poplatků
  • export dat pro SVJ kvůli fakturaci,
  • evidence spotřeby z dobíjení elektromobilů,
  • apod.

S využitím Loxone má investor, facility manažer či správce i nájemci stejnou aplikaci – přizpůsobenou na míru s odpovídajícími oprávněními. Součástí aplikace je vzdálený přístup ke všem funkcím (rovněž bez příplatku).

Dále lze vyčítat i hodnoty CO2 pro doložení snížení emisí, snadno porovnávat data napříč objekty, rozúčtování spotřeby na základě statistik… To vše v jednom systému.

 

Výměnou zastaralých čerpadel lze ušetřit až 80 % elektrické energie

Rodinná firma WILO byla založena před 150 lety v Dortmundu a v současné době patří jako nadnárodní technologická skupina k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor a po celém světě zaměstnává pře 8 000 lidí.

Ing. Jan Matějovský, obchodní a marketingový manažer WILO CS, s. r. o., s námi hovořil o výrobním programu, o trendech (i megatrendech) v oboru daných zvyšováním udržitelnosti a šetření energiemi.

Firma se od počátku věnovala výrobě čerpadel?

Od založení jsme strojírenská firma. V určitém okamžiku tehdejšího majitele napadlo, že pro efektivnější topení a přenos vody by mohlo být zajímavé vložit do potrubí pohon, tedy elektromotor s nějakou vrtulkou. Do té doby fungovaly samotížné systémy, což znamená, že teplá voda stoupá a ochlazená se vrací a cirkulace probíhá samovolně. Od první myšlenky k dnešku jsme urazili dlouhou cestu. Byli jsme první, kteří přišli s komerčním využitím oběhových čerpadel. Postupem let přinášíme další inovace pro efektivní, úspornější a lepší řízení, aby zákazník dostával stále to nejlepší. Od oběhových čerpadel jsme se dostali k řešení pro vodárenství, pro sekundární výrobu, což znamená, že naše čerpadla jsou součástí dalších technologií – ať jsou to kotle, tepelná čerpadla, nebo chladicí jednotky. Prostě všude tam, kde se čerpadla používají. 

Je český trh oproti německému nějak specifický?

Řešení, která nabízíme, závisejí na tom, co požaduje zákazník. A to vychází z toho, jak je v dané zemi nastavená legislativa, popř. z nařízení Evropské unie. To znamená, že sortiment pro Česko, balkánské země, Španělsko, Německo i Ameriku je víceméně identický a je daný tím, co nám určuje legislativa a co je pro zákazníky přidaná hodnota.

Co obnáší „přidaná hodnota“ pro zákazníka?

To je často definováno standardy nebo požadavky na konkrétní budovu. Nyní to jsou různé certifikace jako BREEAM, LEED apod. Součástí jsou samozřejmě i čerpadla, která jsou tam naprojektována. To znamená, pokud zákazník chce mít certifikaci budovy podle BREEAM v Německu nebo u nás, tak na čerpadla má stejný požadavek. 

Co zákazníkům dokážete nabídnout?

Nejsme pouze distribuční článek. Začínáme podporou projektantů, seznamujeme je s tím, co a jak umíme, pomůžeme jim s konkrétním návrhem, s výkresy a celkovou kompetencí. To, že něco umíme dodat, je základ. Pak je třeba to dodat na stavbu včas. Fáze after market spočívá v tom, že všechno zákazníkovi zprovozníme a po dohodnutou dobu servisujeme, resp. provádíme pravidelné prohlídky. Mohou nastat situace, že je soustava hotová, ale aby tam čerpadlo pasovalo, je potřeba drobná úprava – to umíme nabízet jako službu v balíčku. Takže nejde o to jen dodat čerpadlo v krabici, ale spočítat úspory, navrhnout, dodat, namontovat, zprovoznit a servisovat.

Dnes je kladen velký důraz na úspory. Jak na tuto skutečnost reagujete?

Požadavky na úspornost elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami řeší směrnice na ekodesign 2009/125/ES a nařízení komise EU 2019/1781. Jde o dlouhodobý proces – v roce 2013 byla vydána první sbírka o úspornosti elektropřístrojů a nároků na ně. To přispělo k tomu, aby se přestala vyrábět a používat neúsporná čerpadla. A když si představíme, kolik tisíc čerpadel se používalo… Ta dnešní jsou přitom o 80 % úspornější. Směrnice nezahrnovala jen čerpadla, ale žárovky, ledky, elektromotory, televizory, bílé zboží atd.

Čerpadla tvoří samostatnou kategorii?

Je to obrovská a náročná kategorie. Čerpadla nebo elektromotory máte od malých až po tunové obry, které za hodinu spotřebují stovky kilowattů. Tyto nároky tlačí na firmy, aby snižovaly spotřebu a dodávaly na trh úsporné výrobky.

Jak může být úspora najednou až 80 %?

Úspora se týká elektromotoru. Rotor je permanentní magnet, kolem něhož je vinutí, které střídá póly a vlastně roztáčí kotvu. Za posledních 20 let došlo k posunu – watty potřebné k jeho roztočení jsou jiné než v minulosti. Další věcí je frekvenční měnič, který řekne motoru, jak rychle se má točit. Takže místo 3 000 otáček se čerpadlo točí jen na 1 000, protože z 20 radiátorů jsou zapnuté jen dva v obývacím pokoji.

Na jaké úspory se tedy dostanete?

Starší malé čerpadlo má na třetí rychlost spotřebu 280 W/hod., ale moderní čerpadlo v průměru spotřebuje 30 W. Což dává úsporu 90 %. Běžně lze při výměně čerpadla starého přes 10 let za nové dosáhnout úspory 80 %. Úspory jsou dány legislativou, takže jednotliví výrobci se předhánějí, kdo dá na trh úspornější výrobek. A jako prodejní argument používají, že při průměrné životnosti čerpadla zhruba 15 let ušetříte tolik a tolik…

Jaká je návratnost při výměně čerpadla za nové?

V dobách levných energií pochopitelně nikoho příliš netrápilo, že čerpadlo stále jelo. Ale když cena energií stoupla výš, urgentnost úspor naskočila. A nejde jen o čerpadla. Všichni začali řešit, jak změnit osvětlení, alternativní zdroje, aby zlevnili provoz, co všechno se má vypínat, jaká jsou okna atd. Ale čerpadla, protože jsou schovaná, lidé příliš neřeší, poněvadž jsou v budově významnější spotřebiče. V budovách, jako jsou úřady, školy, kde je třeba 20 malých čerpadel se spotřebou desítek kilowattů, se jejich spotřeba nasčítá a denní spotřeba se pak nepočítá na stovky wattů, ale na megawatty. A to už jsou zásadní peníze.

Ale stále nezazněla ta návratnost?

Asi rok a půl se věnujeme analýzám a dostáváme se v kalkulacích od návratnosti 5–6 měsíců až třeba po 4 roky. Závisí to na struktuře čerpadel, která byla posuzována.

Můžete uvést příklad?

Pokud je to jednoduchý případ, čerpadlo je 15 let staré a jde o klasický třírychlostní model na topení, je návratnost do šesti měsíců. Pokud je to menší projekt s novějšími čerpadly, která dosud nebyla řízena frekvenčním měničem – a ten lze nyní přidat, znamená to o něco vyšší investici a delší návratnost. Ale zatím jsme neměli případ delší než 4 roky. V kontextu k životnosti čerpadel průměrně 15 let znamená 4 roky, než zařízení splatím, a pak již z toho mám benefit.

Jak mohu na tuto investici dosáhnout?

Momentálně u nás není žádný dotační program, který by se týkal čistě čerpadel. Ale je možné, že by se mohlo něco objevit, jak se o tom diskutuje v jiných zemích. Nicméně s naším partnerem Unicredit umíme nabídnout program, kdy banka klientovi financuje splátky na základě spočítané doby návratnosti. Co zákazník ušetří, použije na splátky. Takže je to pro něho nákladově neutrální.

Může to být i součástí EPC projektu?

Určitě. Celková rekonstrukce takové budovy zahrnuje kompletní změnu vytápění, oken izolace, veškerého vnitřního vybavení a při financování bankou či energetickou společností se počítá s tím, že projekt bude splácen prostřednictvím úspor. V bilanci majitele/provozovatele se tak nic nemění. Jako příklad mohu uvést psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, kde jsou naše čerpadla součástí kompletní změny topného systému. Garantem je Veolia, zhotovitelem je EO TECHNOLOGY a WILO sem dodávalo 150 vysoce úsporných čerpadel. Návratnost byla velmi rychlá při kalkulované úspoře 77 % energie. Již dříve to byl Obecní dům v Praze, kde úspora byla 55 %, nebo věznice ve Valdicích či v Ruzyni.

Jak pracujete s projektanty?

Navrhování TZB je celkem věda, a kdykoliv to určitou formou projektantovi usnadníte, velice to kvituje. Máme databázi dlouhodobě spolupracujících firem, v nichž s projektanty pravidelně spolupracujeme. Nabízíme školení, protože sortiment a technologie se vyvíjejí, tak aby vždy věděli, s čím mohou aktuálně pracovat. Navíc projekty připravují v předstihu, protože na realizaci dojde třeba až za dva roky. Pořádáme i semináře s dalšími firmami, kam zveme projektanty našich partnerů. Projektant řeší celkovou topnou soustavu, ví, jak má být objekt dimenzovaný, jaký je počet radiátorů, podlahové topení, velikosti kotlů a podle těchto parametrů musí zvolit vhodné čerpadlo. 

Co chystáte nového pro zákazníky?

Do vývoje a výzkumu investujeme velké peníze nejen my, ale i konkurence. Pracujeme s horizontem desítek let dopředu, tedy s tzv. megatrendy. Lidé se budou více stěhovat do měst, to znamená, když se město rozroste a nárůst počtu obyvatel povede k úplně jiným nárokům na čistou vodu, kanalizaci atd. Budou se stavět nové budovy a pro technologie, tedy i čerpadla, se budou hledat další úsporná řešení, protože elektřina, která se nespotřebuje, se nemusí vyrobit. Změna klimatu signalizuje, že se voda bude dopravovat na velké vzdálenosti – a jinde jí zase bude až moc. Takže čerpadla budou muset být úspornější nebo budou muset být větší, aby mohla dopravovat více vody na určité vzdálenosti.

To je výhled do budoucnosti, ale jaké jsou aktuální trendy?

Asi nejaktuálnějším směrem je, že současné technologie elektromotoru a elektroniky směřují více k digitalizaci a propojitelnosti. Čerpadlo už není samostatná jednotka, ale je součástí celkového ekosystému budovy. A prostřednictvím chytrých systémů řízení by měly být tyto procesy co nejefektivnější a synchronizované. Začíná to detekováním venkovní teploty, předpovědí délky slunečního svitu v následujících hodinách přes počet lidí v domě až po stanovení, zda je ranní (polední, večerní) špička nebo noční útlum; celý tento ekosystém by měl čerpadlu sdělit, aby se zapnulo či vypnulo. Pokud je systém správně nastavený, energetická náročnost jde zásadním způsobem dolů. Výhodu získává ten, kdo umí s takovým systémem pracovat.

Arnošt Wagner, Foto: Archiv WILO CS 

FLOWBOX – budoucnost budov ve světě udržitelnosti

V dnešní době je správa energie a snižování uhlíkové stopy pro majitele nemovitostí klíčovou prioritou. Budovy musejí být efektivnější, ohleduplnější k životnímu prostředí a zároveň musejí zajistit optimální podmínky pro nájemce a obyvatele. 

Právě to vše nabízí autonomní platforma FLOWBOX, která umožňuje snížit spotřebu energie, zlepšit podmínky pro obyvatele a spravovat energetické toky v budovách s minimální manuální intervencí díky využití datové analýzy a umělé inteligence.

Trendy v BMS a BACS

Oblasti BMS (Building Management System) a BACS (Building Automation and Control Syztem) zažívají v posledních letech boom vývoje a inovací. Technologie IoT a digitalizace se stávají stále běžnějšími, což umožňuje efektivnější správu a monitorování budov a jejich systémů. Majitelé budov a facility manažeři se stále více zaměřují na udržitelnost s důrazem na energetickou účinnost a snižování uhlíkové stopy. Flexibilita a přizpůsobitelnost jsou klíčovými prvky, protože budovy musejí reagovat na rychle se měnící potřeby uživatelů, zejména v kontextu hybridního pracovního prostředí.

Cloudová řešení nabízejí výhody vzdáleného řízení a monitorování, což se stalo zásadním prvkem během pandemie covidu-19. Bezpečnost a kybernetická bezpečnost jsou stále naléhavějšími tématy, protože propojená zařízení mohou být zranitelná vůči kybernetickým útokům. Integrované systémy umožňují správcům budov získávat komplexní data o provozu budov a provádět prediktivní analýzu pro plánování údržby a optimalizaci energetického využití. Mění se i postoj ke vnímání „nájemců jako zákazníků“, přičemž se více klade důraz na potřeby, pohodlí nájemců v budovách a celkové interiérové klima. 

„Naprostá většina kontraktů mezi majiteli nemovitostí a FM firmami ukládá odpovědnost za energetický management právě FM firmám. Bohužel vlivem velice nízkých cen energií v uplynulých dekádách se do energetického řízení v budovách investovalo jen velice málo. Nyní, v době energetické krize, FLOWBOX nabízí svoje technologické řešení přímo majitelům budov, ale zároveň uzavírá partnerství i s FM firmami a vyplňuje tak jejich chybějící kapacity v tomto oboru,“ uvádí Tomáš Rendla, CEO FLOWBOX.

Integrační platforma FLOWBOX umí řídit vše

Pokrytí všech těchto aspektů s sebou nese pro majitele nemovitostí nutnost pořídit a spravovat několik systémů. Nic menšího než revoluce přichází s FLOWBOX – integrační platformou, která dokáže spojit nové i stávající systémy a sloučit je do jednoho autonomního ekosystému. Jedná se o hardware-agnostickou platformu umožňující integraci více než 800 technologií od různých výrobců. FLOWBOX umí integrovat nebo zcela nahradit stávající systémy řízení budov a automatizace (MaR a BMS) a přinášet majitelům budov další neocenitelné benefity.

S větším přehledem o tom, jaké procesy se v budovách dějí, mají vlastníci a správci mnohem větší příležitosti, kde optimalizovat energetické toky a kde ušetřit. Zároveň se mohou na FLOWBOX spolehnout v oblasti predikované údržby. 

Ušetřete 30–50 % energie ve vašem nemovitostním portfoliu

Jedním z klíčových aspektů FLOWBOX je jeho schopnost automatizovat energetické toky bez potřeby ručního ovládání. Díky automatizaci a pokročilému vyhodnocování dat dokáže platforma FLOWBOX spravovat energii efektivněji a zajišťovat, že se energetické toky v budovách optimalizují pro dosažení co nejlepších výsledků. To zahrnuje využívání dat o spotřebě energie, výkonnosti budovy a vnějších vstupních dat, jako jsou třeba spotové ceny energie nebo informace o počasí. Kontinuální hodnocení těchto vnějších faktorů přináší možnost automatického řízení přímé spotřeby energie, osvětlení, žaluzií, HVAC a dalších systémů v budovách. FLOWBOX aktivně spravuje energetické toky všech provozních technologií a integruje obnovitelné zdroje energie do jednoho optimalizovaného responsivního ekosystému.

Budovy mají na svědomí více než 40 % veškeré spotřebované energie. Kdyby každá měla o 20 % nižší spotřebu, okamžitě se to projeví,“ říká Tomáš Rendla a zároveň razí heslo, že nejčistší energie je ta, která se nevyrobí.

Návratnost investice během 24 měsíců

FLOWBOX není pouze investicí do budoucnosti, ale také do vašich financí. Díky úspoře energie a zlepšení provozní efektivity můžete očekávat návratnost investice během relativně krátkého časového období. Už jen monitoringem energií se můžete dostat na úspory 10–15 %. 

S FLOWBOX můžete kontrolovat osvětlení na základě obsazenosti a intenzity venkovního světla, spravovat inteligentní IoT senzory pro měření zdravých parametrů životního prostředí, jako je CO2, vlhkost nebo teplota nebo spravovat solární panely, bateriové úložiště a nabíječky pro elektrická vozidla (EV nabíječky). 

Snížení uhlíkové stopy a zvýšení hodnoty vašich nemovitostí

FLOWBOX nejenže pomáhá snižovat uhlíkovou stopu, ale také zvyšuje hodnotu nemovitostí tím, že zlepšuje jejich energetickou efektivitu a udržitelnost. To je důležité pro budoucnost nemovitostí a jejich atraktivitu pro nájemce a investory.

Další přidanou hodnotou systému FLOWBOX je jeho schopnost monitorovat ESG ukazatele. Majitelé budov mohou sledovat a návazně na to reportovat environmentální a sociální aspekty provozu budovy. To zahrnuje např. spotřebu energie, emise skleníkových plynů, kvalitu vzduchu, využití vody a mnoho dalších faktorů. Toto sledování ESG ukazatelů pomáhá majitelům budov plnit cíle udržitelnosti cíle a získávat důvěru investorů a nájemců.

Přehledné ovládání

Uživatelské rozhraní FLOWBOX je do detailu propracované s ohledem na nejnovější trendy v UX. Do správy budov lze přidat neomezený počet uživatelů či uživatelských skupin s různými úrovněmi přístupů. V rozhraní FLOWBOX je možné spravovat jednu budovu nebo celé portfolio, záleží na individuálním nastavení. 

Součástí systému je i komplexní centrum pro notifikace a alarmy pro efektivní dohled a technickou údržbu. Do FLOWBOX se můžete přihlásit na počítači nebo na telefonu, rozhraní je plně responsivní a poskytuje tak aktuální přehled o všem, co se v budovách děje, a to odkudkoli.

FLOWBOX je inovativní integrační platformou, která přináší jedno řešení pro všechny majitele budov a objektů. S možností monitorovat ESG ukazatele, optimalizovat spotřebu energie a snižovat uhlíkovou stopu se stává nedocenitelným nástrojem pro ty, kteří chtějí dosáhnout udržitelnosti a efektivity v provozu svých budov. Díky FLOWBOX můžeme společně posunout budovy a objekty k udržitelnější budoucnosti.