NKÚ sídlí v budově ocenění titulem Stavba roku 2023

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se loni přestěhoval do „vlastního“. Vzhledem k poslání této instituce, jímž je kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, musela výstavba nového sídla NKÚ pečlivě splňovat veškeré požadavky kladené na veřejné zakázky na tento typ budov.

Při zpracování projektové dokumentace kladl NKÚ velký důraz především na energetickou úspornost stavby. Pod budovou je 40 geotermálních vrtů, které podle potřeby slouží k topení nebo k chlazení. Energetický mix doplňuje střešní fotovoltaika; budova má zelené střechy a samozřejmostí jsou retenční nádrže na dešťovku. K dispozici je přes 20 nabíječek pro elektromobily a další pro elektrokola. S podrobnostmi nás seznámil PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce NKÚ.

Po 30 letech má NKÚ vlastní sídlo na Ortenově náměstí. Jaké bylo zadání pro nové zázemí úřadu?

Kdybych to měl zjednodušit, naším cílem bylo od začátku postavit cenově přijatelnou administrativní budovu bez velkého rizika navýšení ceny díla. Zároveň ale takovou, která by byla vzorem pro celou státní správu. Na to, abychom to mohli splnit, museli jsme nejprve najít potřebné nástroje a dát dohromady základní tým. Nakonec jsme si vytipovali ve státní správě na tehdejší dobu několik nepříliš používaných nástrojů. Pro zadání jsme si vybrali formu design & build, tj. zadání, které je zaměřené na funkci a výkon, nikoli na výkaz výměr, a je reprezentováno mezinárodně uznávaným standardem smluvních podmínek FIDIC, v našem případě tzv. žlutou knihou. Dnes je tento standard již mnohem více rozšířen, nicméně v roce 2016, kdy jsme začínali s předprojektovou fází, bylo použití žlutého FIDIC ve státní správě výjimečné. Obdobně na tom byly i další nástroje, jako je informační model budovy BIM a hodnocení podle životního cyklu budovy LCC. O něco známější bylo použití hodnocení kvality budovy podle SBToolsCZ.

I podle ocenění titulem Stavby roku za rok 2023 je patrné, že se podařilo objekt koncipovat tak, aby respektoval industriální charakter areálu bývalého pivovaru v Holešovicích…

Ano, od samého začátku jsme pracovali s tím, že stavíme v území brownfieldu bývalého holešovického pivovaru. Základní objem budovy byl dán již schváleným územním plánem. Určitě je na místě pochválit architekty, a to jak původní skupinu C.M.C., která připravovala revitalizaci celého areálu pivovaru, tak architekty ze společnosti Masák & Partner vzešlé z veřejné zakázky na generálního projektanta. Ti navrhli současnou podobu naší budovy a velice citlivě vytvořili architekturu sice moderní, ale stále zapadající do tohoto původně průmyslového areálu. Kombinací nové výstavby a opravy původních prvků, reprezentovaných například původní ohradní zdí, vznikl jedinečný výsledek.

Projektová dokumentace byla zpracovaná metodou BIM. Jaká pozitiva tako metoda přinesla?

Projekt jsme od samého počátku, to znamená od prvotní studie, připravovali pomocí metody BIM. Mělo to ale i nějaké nevýhody. V té době, tedy v letech 2017 až 2020 ještě neexistovaly metodiky, které by upřesňovaly tuto metodu a standardizovaly, do jakých podrobností bude BIM naplněn. Tím by se mohlo předejít nutně vznikajícím problémům. Vedle problémů s velkým objemem dat to byla zejména nekompatibilita mezi softwary Archicadu, v kterých pracovali generální architekti, a Revitu, v kterém pracoval projekční tým zhotovitele stavby vzešlého z veřejné zakázky Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu. Ani převod přes mezinárodně uznávaný formát IFC nebyl ideální. Výhody BIM se tak objevovaly postupně, například při použití poloautomatického robota zapůjčeného společností Hilti pro vrtání otvorů sloužících pro ukotvení rozvodů TZB. Robot poté, co si načetl BIM model, dokázal vyvrtat velmi přesně až 600 otvorů denně. Dále se díky BIM podařilo projektantům vyřešit mnoho kolizí ještě před samotnou stavbou. Za výhodu považuji i výslednou dokumentaci tvořenou jak modelem, tak strukturovanou dokumentací k jednotlivým prvkům. Úskalí při použití metody BIM pro dnešní zadavatele příliš nevidím. Jde spíš o ochotu, cesta už existuje. Agentura ČAS na svém webu poskytuje mnoho vzorů a dokumentů, které může zadavatel použít. A hlavně – alespoň podle odborných konferencí soudím, že i na straně architektů a projektantů převažuje pozitivní názor na uplatnění BIM ve výstavbě. Dalším navazujícím krokem je pak využití BIM facility manažery při správě, údržbě a provozování již zrealizované budovy. Výhod tak může být skutečně mnoho.

Zakázka byla zadávána podle mezinárodního standardu smluv žlutá kniha metodou design & build. Jak tyto podmínky ovlivnily výběrové řízení pro zhotovitele?

Použití design & buildu zcela jistě vedlo ke značnému snížení celkové ceny a přilákalo zájemce z řad kvalitních zhotovitelů, kteří tak mohli uplatnit svou kreativitu a znalosti trhu a optimalizovat celé řešení. Samozřejmě na investora tato metoda klade větší nároky, protože musí dobře zadat meze pro takovou kreativitu. My jsme měli výhodu sice malého, ale tvůrčího týmu, který dokázal spolupracovat i přes různé zúčastněné profese a nakonec předložil ve spolupráci s projektanty vyvážené zadání – ať už to byl stavař Ing. V. Bednář, právnička JUDr. D. Němečková či ekonom Ing. M. Bílek. Navíc ta „neobvyklost“ zadání se týká spíše veřejných zadavatelů, nikoli soukromých investorů. Ti používají tento způsob zadání běžně.

Úřad se nachází ve dvou propojených budovách. Na první pohled se zdají být totožné, nicméně každá plní jinou funkci, takže jsou nejspíš konstrukčně odlišné. Jaká je plocha kanceláří a pro kolik pracovníků jsou koncipované?

Ono ve skutečnosti jde o jednu budovu se společnými podzemními podlažími. Nadzemní část je tvořena dvěma objekty G a H. Toto označení vychází z původních plánů revitalizace celého brownfieldu. Objekt G využívá NKÚ, ale je v něm umístěna i pro veřejnost otevřená jídelna. V objektu H je vyhrazeno 2 802 m2 pro činnost Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny. V těchto prostorech lze najít badatelnu, digitalizační a restaurátorské pracoviště. Největší část však zabírají samotné depozitáře. Zbytek objektu H využívá pro svou práci NKÚ. Konstrukčně je objekt H jiný už jen kvůli více než trojnásobnému zatížení podlah v části knihovny a archivu. Celková kancelářská plocha budovy je 5 911 m2 a je určena pro maximálně 470 zaměstnanců. 

Vstup do budov je střežen ostrahou, ale areál je otevřený veřejnosti s veřejnou zahradou a dětským hřištěm. Není to poněkud kontrast?

Nemyslím si, že je v tom nějaký velký kontrast. Všem nám šlo o to, abychom se i při nutném zabezpečení vnitřních prostor začlenili do okolí a nějakým konkrétním způsobem přispěli k přívětivosti Holešovic. Od počátku jsme počítali s tím, že areál jako celek bude pro veřejnost průchozí. Jsme otevřený úřad, a proto jsme se nechtěli uzavírat ani fyzicky. Za hezkého počasí jsou běžně lavičky v parčíku obsazeny rodiči s kočárky, lidmi, co si jen chtějí trochu v klidu odpočinout a někdy v létě i najít stinné místo. Navíc podle chování návštěvníků v parteru, kdy se hojně fotí u velkých písmen před vchodem, se minimálně část parteru stává místem nejen k průchodu, ale i k setkávání a kamery umístěné na plášti budovy jim zjevně nijak nevadí. Mnohdy v nich spíš evokují pocit bezpečí. Dětské hřiště je však veřejnosti uzavřeno. Slouží dětem z dětské skupiny, kterou jsme pro zaměstnance zřídili jako jeden z benefitů.

O projektu se říká, že koncepčně odpovídá 21. století. Co si pod tímto označením máme představit? 

Jde zejména o energetickou náročnost. Mezi hlavní výzvy patřilo vyřešit výrobu energie efektivně a v souladu se současnými požadavky na hospodaření s energií pro systémy topení a chlazení. Proto využíváme systém geotermálních vrtů, jenž je řešen i s ohledem na analýzu životního cyklu budovy, která byla součástí zadávacího procesu. Spolu s nadstandardní obálkou objektu tvoří předpoklad pro budoucí nízké provozní náklady. O funkci chlazení a topení se stará 40 vrtů pod celým pozemkem, dvě tepelná čerpadla a systém měření a regulace. Systém doplňuje téměř 50 kWp fotovoltaické elektrárny na střeše objektu H. Přehřívání budovy pomáhají bránit i zelené střechy na obou objektech. Tento způsob je výhodný nejen pro nás, ale i pro sousedy – zvláště v létě, kdy působením efektu městského tepelného ostrova dochází v dolní části Holešovic k výraznému zvýšení teploty. Zelené střechy – stejně jako ostatní zeleň – jsou jedním z prostředků ke zmírnění tohoto jevu. Také máme v parteru umístěnou akumulační nádrž na dešťovou vodu, kterou využíváme pro zalévání zeleně. Vedle energetiky jsme dbali na použité materiály s cílem uplatnit spíše jednoduchá a dobře udržovatelná řešení. K tomu nám pomáhalo i hodnocení podle standardu SBTools, které reflektuje jak socioekonomická, tak environmentální hlediska. Samozřejmě ne vždy takové ideální řešení existuje. Jako příklad lze uvést tlak na zavádění aut s alternativními pohony, které je v ostrém kontrastu s reálně nevyřešeným problémem hašení takových vozů v podzemních garážích. 

Co lze na projektu ještě vyzdvihnout? 

Vyzdvihl bych ještě komplexnost zadání na jedné straně a zároveň dodržení rozpočtu a harmonogramu výstavby na straně druhé.  A to vše i přes výzvy, které jsme nemohli ovlivnit (covid-19, skokové zdražení stavebních materiálů a válka na Ukrajině), což nebývá rozhodně běžné. O tom, že byl projekt úspěšný, svědčí nejen ocenění Stavba roku 2023, ale i druhé místo v evropské soutěži Procura+ 2021, cena Neplejtvák 2021 za nejlepší počin ve veřejných zakázkách i ocenění MPSV za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání.

 

Arnošt Wagner

Foto: Archiv NKÚ

Společnost Passerinvest Group otevřela Roztyly Plaza.

Společnost Passerinvest Group otevřela nedávno novou administrativní budovu Roztyly Plaza, v Praze 11. Časopis Development news / Facility manager organizoval pro zájemce prohlídku této unikátní sedmipodlažní budovy z architektonického studia Aulík Fišer Architekti. Je to první z plánovaných staveb v této lokalitě o velikosti 21 700 m2 kancelářských ploch, 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí, 330 parkovacích míst pro nájemce a 100 P+R v podzemních garážích. Velkoryse řešený vstupní prostor, střešní terasa, moderní kantýna a celá řada moderních prvků, jsou ukázkou vysokých požadavků environmentální, společenské a ekonomické udržitelnosti. Průvodcem byl obchodní ředitel společnosti Passerinvest Group Eduard Forejt, který zdůraznil motto budovy: ,,Zajistit vhodné pracovní prostředí pro lidi‘‘.

Foto: Bohdan Štoček, Development news

Innovis v centru Space bdí nad pozemky Skansky

Ve světě, kde se bezpečnostní výzvy stávají stále komplexnějšími a tradiční metody ostrahy již nemusejí poskytovat dostatečnou ochranu, přichází firma Innovis s řešením, které kombinuje pokročilé technologie a inovativní přístupy. 

Její centrum dohledu Space představuje přelom při ochraně majetku a zajišťování bezpečnosti, což dokazuje i na příkladu spolupráce se stavební společností Skanska. Spolupráce se týká zabezpečení rozlehlého staveniště poblíž multifunkčního komplexu Port7 v pražských Holešovicích, kde klasické bezpečnostní služby již nebyly považovány za adekvátní. Důvody, proč Skanska zvolila pro zabezpečení svého projektu právě Innovis, jsou více než přesvědčivé. Nejenže Innovis nabízí zvýšení celkové bezpečnosti areálu, ale zároveň garantuje možnost okamžité reakce na jakékoli narušení bezpečnosti, doplněné o rychlou komunikaci a podrobné reporty o incidentech.

Technologie na stráži

„S poměrně rozsáhlým a členitým pozemkem jsme dosud neměli zkušenost. Naše areály hlídá obvykle fyzická ostraha, která pouze monitoruje návštěvy procházející vstupním turniketem. V tomto případě jsme potřebovali zvýšený dozor nad rámec tradiční ostrahy,“ uvedl Kryštof Kratochvíl, projektový vedoucí ve společnosti Skanska.

Innovis reagovala na tyto požadavky instalací sofistikovaného kamerového systému, který pokrývá celý areál a je neustále monitorován ze vzdáleného dohledového centra Space. Systém je vybaven funkcí okamžité detekce neoprávněných vstupů, což umožňuje rychlou reakci a zásah.

Odpověď na moderní výzvy: Přesný dohled a rychlá reakce

„Bylo zapotřebí zabránit vniknutí nežádoucích osob na pozemek. Vzhledem k tomu, že se ale v okolí komplexu nachází mnoho dalších objektů, bylo důležité nastavit perimetry kamer tak, abychom zároveň nenarušovali soukromí na cizích pozemcích. Kamerový systém navíc dokáže v případě spuštění alarmu natočit a identifikovat hrozbu,“ popsal technické řešení Marek Čihák, obchodní manažer projektu z firmy Innovis.

Tato spolupráce mezi společnostmi Skanska a Innovis ilustruje, jak moderní technologie a přístupy mohou zásadně zlepšit bezpečnostní protokoly a zvýšit ochranu majetku. Centrum dohledu Space od Innovis se stává ukázkovým příkladem efektivního využití pokročilých bezpečnostních řešení v praxi, které nabízí komplexní služby od instalace přes monitorování po rychlou reakci na incidenty. To vše přináší novou úroveň bezpečnosti, která přesahuje možnosti tradiční fyzické ostrahy a zajišťuje klid a ochranu pro projekty jako staveniště u Port7. Innovis tak demonstruje, jak mohou být inovace v oblasti bezpečnosti klíčem k ochraně v dnešním rychle se měnícím a nejistém světě.

PR

Foto: Archivy společností Skanska a Innovis

Smart city v podání města Plzně

Jedním z módních termínů dnešní doby je „smart city“. Snad každé město v ČR používá tento termín ve svém strategickém plánu. Realita bývá často zcela jiná, ale i u nás existují výjimky a je radost pozorovat postupný, úspěšný a do detailu propracovaný rozvoj konkrétního města. 

Řeč je o Plzni, kde je významným hybatelem, zdrojem dat a inovací Správa informačních technologií města Plzně (dále jen SITMP). Jde o příspěvkovou organizaci města, která vznikla v roce 1998. Jejím hlavním cílem je zavádění, udržovaní a rozvíjení moderních technologií a inovačních přístupů na území průmyslového města Plzně. „Naše aktivity zaměřujeme na usnadnění života v Plzni, hledáme a dále vzděláváme talentované lidi, poskytujeme jim zázemí a odborné služby a podporujeme je v založení podnikání v plzeňském regionu. Místo montoven s levnou pracovní silou tu zakotví kvalitní zaměstnavatelé s nabídkou dobře placených míst pro Plzeňany,“ vysvětluje Luděk Šantora, který je ředitelem SITMP již 16 let. Sběrem a analýzou dat z území se Plzni daří naplňovat dlouhodobé zkušenosti a znalosti veřejných služeb. K říjnu 2023 měla organizace 138 aktivních zaměstnanců a její pracoviště byla dislokována do tří míst v krajském městě. SITMP je rozdělena na osm úseků: Centrum robotiky, Drony SIT, SIT Port, úsek rozvoje, úsek aplikací, úsek infrastruktury, úsek podpory uživatelů a back office.

Popularizace nových technologií nejen mezi mladými

Základem chytrého města jsou data, která vedou k informacím a pomáhají při rozhodování. SITMP data sbírá, strukturuje a poskytuje je všem, kdo s nimi chtějí dále pracovat. Kohokoli zajímá srovnání Plzně s dalšími českými městy v různých oblastech, může využít datový portál https://tuta.plzen.eu. SITMP rozvíjí informační systém města se stovkami navazujících aplikací jako např. výkon městských agend, elektronické vyřizování na úřadech, výuku s pomocí moderních technologií a další. Klienty SITMP jsou statutární město Plzeň a jeho organizace, občané, podnikatelé a návštěvníci západočeské metropole. Zde však aktivity SITMP nekončí. Nové technologie popularizuje široké odborné i laické veřejnosti formou atraktivních akcí a festivalů. Podněcuje tak zájem o techniku a přivádí děti a mladé lidi ke studiu technických oborů. Největším festivalem inovací a moderních technologií v plzeňském regionu je „Inovujeme Plzeň“, který je pořádán od roku 2018 a jehož součástí je i festival Dronfest, jenž je zařazen mezi top akce svého druhu na světě. 

Plzeňský inovační ekosystém 

SITMP šíří jméno města Plzně v zahraničí díky účasti v mnoha evropských projektech. Pracuje tak na tom, aby se Plzeň dostala na inovační mapu Evropy. Pro rozvoj a podporu inovátorů vytvořila SITMP nejpropracovanější městský inovační ekosystém v České republice, tzv. Plzeňský inovační ekosystém (PINE). Jeho úkolem je také přilákat další inovátory, podnikatele a investory do plzeňského regionu. Snaží se podporovat podnikání s vyšší přidanou hodnotou, místní investice do výzkumu a vývoje, prosazuje větší kontrolu produktového řetězce a zasídlení mezinárodně úspěšných firem vytvářejících dobře placená místa. Podporovanou myšlenkou je, čím více talentů, nápadů a úspěšných firem v Plzni bude, tím lépe se bude Plzeňanům žít. „V rámci PINE vedeme děti k technice a učíme středoškoláky spolupracovat napříč obory. Poskytujeme startupům zázemí, komunitní inspiraci i expertní mentoring. Zajišťujeme financování inovací ve firmách a pomáháme jim v zahraniční expanzi,“ říká Luděk Šantora. 

Na jednotlivé fáze rozvoje inovativního Plzeňana má město k dispozici čtyři klíčové nositele znalostí a nástrojů. Mladším dětem se věnuje Centrum robotiky se svými zájmovými kroužky a akcemi; experimentující teenagery si přebírá SIT Port, který z mnohých z nich udělá inovátory a startupisty, pro něž není nic nemožné. Kdo z nich chce začít skutečně podnikat, přechází pod Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, které navazuje na startupovou fázi s větším důrazem na podnikatelské dovednosti a znalosti. Městská organizace BIC Plzeň podporuje také fungující firmy a spolupracuje na financování inovačních projektů a na jejich mezinárodní expanzi.

Centrum robotiky

Pod SITMP spadá Centrum robotiky, které je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií. Nabízí kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy ZŠ i MŠ. Centrum pomáhá vzbuzovat zájem o technické a přírodovědné obory u dětí už v předškolním věku, následně udržuje jejich zájem a potenciál pro práci s moderními technologiemi. Ukazuje dětem, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti, že s technikou se dá začít v každém věku a že je to zábava. 

SIT Port 

Součástí ekosystému PINE je SIT Port, který poskytuje podporu všem, kteří se rozhodnou vykročit do světa podnikání a inovací. SIT Port buduje komunitu inspirativních lidí a mladé talenty propojuje s odborníky z praxe. „V SIT Portu se věnujeme všem, kteří se rozhodnou pro rozjezd vlastního podnikání. Členové naší coworkingové komunity v TechToweru mohou využívat prostory sdílených kanceláří pro jednotlivce i větší týmy. První prototypy svých projektů sestrojí v moderně vybavených sdílených dílnách, kde mají k dispozici profesionální 3D tiskárny, laserový ploter, frézy i frézky a další CNC stroje,“ popisuje Luděk Šantora.

Cowork v technologickém parku TechTower je jedinečným zázemím pro podnikavé studenty a freelancery, nadějné startupy, digitální nomády i studenty při psaní bakalářských prací. Komunita z coworku se setkává na akcích všeho druhu – na workshopech, hackathonech, startup víkendech nebo společných snídaních. Propojování komunity, vytváření vztahů a vazeb mezi studenty, začínajícími podnikateli i již zavedenými firmami je nevyčíslitelný bonus, který SIT Port Cowork v TechToweru nabízí. „Téměř 200 studentů již navštívilo startup CIE Group a jejich laboratoř virtuální reality. Startupy RoadTwin a Amitia jsme propojili s firmou Yunex Traffic, jejichž inovativní systémy pro autonomní mobilitu využíváme i v Plzni. Startupy propojujeme také s Technologickou iniciativou Plzeň, která vytváří prostředí pro spolupráci ve vědě, výzkumu a vývoji. Úspěšně se nám podařilo aplikovat projekty i do prostředí města Plzně – startup Nextdrop a jeho řešení pro chytré hospodaření s vodou využívá plzeňská zoologická zahrada i městská vodárenská společnost. Zvukové detektory střelby, křiku nebo tříštění skla od startupu JALUD Embedded jsme instalovali do plzeňských ulic pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města,“ vyjmenovává Luděk Šantora.

TechTower

Díky aktivitám SITMP vznikl revitalizací bývalého pivovaru Světovar technologický park TechTower. SITMP jej spravuje a stará se o život v této původně industriální budově, která získala novou náplň spolu s moderním hávem. Novým uživatelům byla otevřena letos 1. února. Zdejší multifunkční sál a zasedací místnosti dodávají velkým konferencím, festivalům, workshopům a jiným eventům zcela nový rozměr. TechTower disponuje také 10 metrů hlubokou vodní nádrží pro testování ponorek a vodních dronů, která v Česku nemá obdoby. Představuje jeden z nejmodernějších technologických parků v České republice, který nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy. Ve vybavených prototypových dílnách se pak nápady mění ve skutečnost. 

Aktuálně sídlí v TechToweru 14 startupů a inovativních firem. Desítky studentů využívají coworkingové prostory, které jsou připraveny na míru. Vybrat si mohou z různě velkých kancelářských prostor, pevného i flexibilního místa nebo si prostor zarezervují třeba jen na pracovní schůzku, na týden či víkend. 

Drony SIT

Další ze stěžejních aktivit SITMP je rozvoj bezpilotního letectví prostřednictvím úseku Drony SIT. Ten pracuje na vývoji vlastních aplikací a hardwarových řešení a díky tomu může zákazníkům dodat produkt na míru jejich požadavkům. SITMP jako první využila drony při inspekcích mostních konstrukcí, nádrží a technologických celků. Využívá je pro detekci kůrovce v městských lesích ještě před jeho prvním rojením. Dlouhodobá a úspěšná spolupráce s hasiči a policisty přerostla v oficiální zapojení úseku Drony SIT do Integrovaného záchranného systému. Plzeň byla navíc prvním a dosud je jediným městem v ČR, kde jsou městské drony součástí IZS. Při svých četných výjezdech asistují dronaři u velkých požárů, při hromadných nehodách, pátrají po pohřešovaných osobách a zachraňují lidské životy a majetek. I pro potřeby IZS jsou vyvíjeny speciální aplikace, které usnadňují práci jednotlivým složkám. Drony SIT se také věnují vlastnímu vývoji 3D tisku. 

Správa budov a facility management

A právě inovativní řešení z dílny plzeňského startupu Nextdrop začala využívat i SITMP. Monitoring pro případný únik vody nově organizace instalovala v části svých objektů. Aktuálně začíná využívat i tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Dálkově vyřešila odečty vody, elektřiny i plynu. Samotná Plzeň spravuje obrovské množství městských objektů prostřednictvím své akciové společnosti Obytná zóna Sylván, odpadovému hospodářství se věnuje společnost Čistá Plzeň, o veřejné osvětlení se starají Plzeňské městské dopravní podniky. Vodárna Plzeň instalovala přes 3 000 vodoměrů s dálkovým odečtem.

Více informací o projektech SITMP na:

https://www.sitmp.cz/, https://www.plzeninovativni.eu/co-je-pine/, https://centrumrobotiky.eu/, https://www.sitport.cz/, https://www.techtower.cz/, https://www.dronysit.cz/ a https://www.bic.cz/.

Turnikety mohou být i designovým prvkem

Vstupní turniket nemusí být vždy jen nevzhledné zařízení bránící neoprávněnému vstupu, ale naopak může jít o designový prvek daného prostoru. Potvrzuje to přední český výrobce turniketů a identifikačních systémů, společnost COMINFO. 

„Turnikety přizpůsobíme na míru potřebám klienta, možnosti jsou široké v mnoha směrech. Lze si zvolit i libovolnou barvu nebo speciální povrchovou úpravu. Navíc turnikety dokážeme vybavit různou technologií pro zvýšení komfortu průchodu osob,“ potvrzuje Martin Tischer, obchodní ředitel COMINFO, se kterým jsme probírali nejen samotné designové možnosti, ale také spotřebu energie turniketů, jejich životnost i ekologickou stopu.  

Martine, v oboru turniketů nejste žádní nováčci a řadíte se mezi světovou špičku. V čem si myslíte, že je vaše hlavní konkurenční výhoda?

Výrobou vstupních zařízení se zabýváme více než 30 let, což je poměrně dlouhá doba na to, abychom získali dostatek relevantních zkušeností. Velkou výhodou je, že máme vlastní vývojové oddělení, takže dokážeme pružně reagovat na nové technologické trendy na trhu i na různé požadavky našich zákazníků. Jako jedni z mála nabízíme také řešení na míru. Turnikety jsme schopni vyrobit v jakékoli barvě či se speciální povrchovou úpravou, aby dokonale zapadly do daného prostoru. Například do budovy Národního divadla v Praze jsme dodali turnikety ve zlatém provedení, které tak podtrhly celkový historický ráz budovy. Turnikety umíme kompletně vybavit i požadovanou technologií, ať už jde o čtečky karet či QR, biometrické terminály, nebo sběrače návštěvnických karet. Vyhovět lze požadavkům na jiný tvar a rozměr turniketu, přidáme i osvětlení křídel ve firemních barvách. Dodáme také dotykový ovládací panel, kterým může personál pohodlně a jednoduše ovládat turnikety vzdáleně z recepce.

Vaše portfolio obsahuje mnoho modelů turniketů a vstupních branek. Podle jakých kritérií se mohou zákazníci při výběru správného modelu řídit, popřípadě co jim může usnadnit výběr?

S přizpůsobením turniketu zákazníkům vždy velmi rádi poradíme, stačí se na nás obrátit. Vyvinuli jsme vlastní aplikaci s rozšířenou realitou turnstileART, která je dostupná pro zařízení Android i Apple iOS. Ta umožňuje na tabletu či mobilním telefonu snadno vytvářet profesionální 3D vizualizace turniketů přímo na místě předpokládané instalace. Klient si tak může sám vyzkoušet, jak by v daných prostorách mohly vypadat různé modely turniketů, může si modely zároveň porovnat mezi sebou, což značně zjednoduší přípravu projektu a usnadní rozhodování. Dále mohou projektanti či architekti využít naše produkty převedené do BIM objektů ve formátu Revit.

Zmínil jste integraci nejrůznějších technologií. Nejběžnější jsou asi čtečky karet či QR kódů. Čím je možné dále turnikety vybavit?

Aby byly turnikety uživatelsky co nejpřívětivější a intuitivní, umíme je propojit s množstvím hardwarových technologií i dalším volitelným příslušenstvím. Ať už jsou to zmíněné čtečky karet nebo QR kódů, dále biometrické terminály se čtečkou otisku prstu nebo systémem pro rozpoznání obličeje, docházkové a vstupenkové terminály nebo i nouzové tlačítko. Velmi využívaná je také integrace systému pro přivolání výtahu, tzv. LiftCall. Po ověření přístupu kartou na turniketu přijede pro osobu výtah, který je právě nejblíže, a osobu automaticky zaveze do toho patra, kam má povolený přístup. Veškeré technologie integrujeme přímo do těla turniketu, aby nijak nenarušovaly celkový design. Zvenku tak naše turnikety vypadají stále elegantně, ale uvnitř jsou napěchované technologiemi.

Nabízíte nějaká řešení i pro bezbariérové vstupy do budovy? 

Samozřejmě. Turnikety dodáme s širokým průchodem pro komfortní vstup imobilních osob nebo rodiče s kočárkem. U vybraných modelů nabízíme i extra široký 1,5m průchod, který lze využít například pro dopravu materiálu.

Pro své produkty jste vyvinuli vlastní patentovaný motor. V čem jsou jeho hlavní výhody?

Jde o jedinečný bezkartáčový motor Magnetic Direct Drive (MDD), který jsme vyvinuli speciálně pro námi vyráběné turnikety a vstupní branky. Vyznačuje se extrémně dlouhou životností s garancí 25 mil. MCBF (počet cyklů mezi poruchami) a hodí se tak do míst s vysokým pohybem osob, jako jsou administrativní budovy nebo různé atrakce. Motor je zcela bezúdržbový a bez problému odolá vlhkému i prašnému prostředí, takže je skvělou volbou na nádraží či letiště. Jde také o jeden z nejtišších motorů na trhu.

Jak je to se spotřebou elektrické energie vašich produktů?

Dlouhodobě se snažíme minimalizovat ekologickou stopu všech našich činností. Posledním takovým krokem byla například instalace solárních panelů na střechu našich výrobních hal. Spolupracujeme převážně s místními dodavateli a díky úpravě našich výrobních procesů je až 99 % použitých materiálů recyklovatelných. Naše turnikety se vyznačují nejnižší spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu na trhu. Docházkové terminály mají ve stand-by režimu zhaslý displej a čtečky karet si samy regulují intenzitu svícení dle okolního světla.

PR, FOTO Archiv COMINFO