Vídeň se chce do roku 2040 stát klimaticky neutrální

Vídeň chce pryč od plynu a dalších fosilních paliv, a to do roku 2040. Tepelné zásobování a chlazení se má v budoucnu opírat pouze o obnovitelné zdroje energie. Městu má pomoci Vídeňský klimatický jízdní řád (Wiener Klimafahrplan), který byl přijat loni a obsahuje ucelený soubor opatření od instalace fotovoltaických elektráren na střechách domů přes rozšiřování sítě dálkového vytápění po obří geotermální projekt, který má ve finále teplem zásobovat 120 000 domácností. Budoucnost Vídeň vidí i ve vodíku. 

V současné době pokrývá zhruba 43 % konečné spotřeby energie na vytápění a ohřev vody ve Vídni zemní plyn. Ukončení využívání zemního plynu do roku 2040 může proto znít velmi ambiciózně. Podle vídeňské radnice je to ale možné a nutná jsou k tomu rázná a statečná rozhodnutí. Jaká to jsou?

Dálkové vytápění jako hlavní pilíř

Předně si město muselo uvědomit, že alternativní zdroj vytápění a ohřevu vody nelze aplikovat plošně. V centru, kde se nachází hustá zástavba bytových domů, má městu pomoci zejména dálkové vytápění, které v současnosti dodává teplo již 40 % vídeňských domácností. Právě v dalším rozšiřování této sítě vidí město hlavní potenciál, přičemž už nyní je zdejší síť jednou z největších v Evropě. Nutné je však zmínit, že i za dálkovým vytápěním stojí zemní plyn. S plánovanou dekarbonizací výroby elektřiny by se měl jeho podíl na dálkovém vytápění neustále snižovat. Naopak v méně osídlených městských částech vidí Vídeň budoucnost v kombinaci tepelných čerpadel, solárních panelů a biogenních pevných paliv, jako jsou pelety nebo štěpka. 

Obří zdroj tepla přímo pod městem

Příhodné podmínky pro energetickou transformaci města radnice spatřuje i v geotermální energii. Přímo pod městem se má totiž nacházet obří zdroj energie, a to 3 km pod zemí. Stavební práce, které letos začnou, mají umožnit vytápět geotermální energií 120 000 domácností, a to do roku 2030. A jak je to s financemi? Očekávané investiční náklady dosahují 80 mil. eur, tedy kolem 2 mld. Kč. Desetina poputuje z dotace spolkového ministerstva pro klima. Nicméně hlubinnou geotermální energii vnímá Vídeň jako spolehlivý a podle aktuálního stavu poznání téměř nevyčerpatelný zdroj, který může teplo a elektřinu poskytovat dlouhodobě a navíc za stabilní ceny.

Teplo z odpadních vod

Podobně chce Vídeň využívat i odpadní teplo z čistírny odpadních vod. Ta mimochodem díky rozsáhlé modernizaci od roku 2020 vyrobí více energie, než sama spotřebuje. Na výstupu z ČOV Vídeň navíc před rokem zahájila stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku má už v polovině letošního roku začít dodávat dálkové teplo až pro 56 000 domácností. Po dokončení v roce 2027 vzroste kapacita na 112 000 domácností, respektive na 110 MW. Investiční náklady dosáhnou 70 mil. eur. A protože Vídeň už 15 let buduje i síť dálkového chlazení, může v letních měsících přebytečné odpadní teplo posloužit k výrobě chladu v příslušných centrálách dálkového chlazení. Z několika středisek napříč městem chlad putuje do 180 budov – zejména velkých objektů, už se ale začaly připojovat i byty v novostavbách. Celkový výkon vídeňského dálkového chlazení vloni dosáhl 200 MW.

Pod Vídní dřímá obří zdroj tepla.

Vídeňská vodíková ofenziva

Budoucnost spojuje Vídeň i s vodíkem. Městský energetický podnik Wien Energie s dalšími rakouskými a německými partnery nyní např. přestavuje jednu z největších rakouských plynových turbín tak, aby ji mohl vedle plynu pohánět i vodík. Výsledky pokusu přimíchávání nejprve 15 a později 30 % vodíku očekává Vídeň ke konci tohoto roku. Je ale jasné, že výsledky budou zajímavé nejen pro Vídeň, ale pro celou Evropu – na starém kontinentu je totiž v provozu přes 115 stejných turbín. O vodík se Vídeň chce opírat i v dalších segmentech městské správy a letos ho navíc začne sama vyrábět. Denní kapacita by se měla pohybovat kolem 1 300 kg, přičemž jeho využití se plánuje hlavně pro pohon vodíkových autobusů, nebo již ve zmíněné městské plynové elektrárně. Vedle toho ho ale chce nabídnout i jako surovinu soukromým subjektům z oblasti dopravy, logistiky i průmyslu. Vídeň by se tedy měla v dohledné době stát z hlediska vodíku zcela samostatnou a pokrýt celý řetězec od produkce přes skladování a distribuci až po spotřebu či prodej. A jak doplňují zástupci města, veškerá související spotřeba energie musí vycházet z obnovitelných zdrojů.

Vídeň je zelená. Podíl zeleně tvoří 50 %.

Strategie města a jeho klimatický jízdní řád

K uhlíkové neutralitě samozřejmě vedou i další opatření města, která ukotvuje Vídeňský klimatický jízdní řád a nelze ho chápat pouze jako manuál řešící přechod k alternativním zdrojům energie, i když jsou jeho podstatnou součástí. Nutná je podle města i změna ve společnosti a v zažitých vzorcích chování. Součástí strategie města jsou např. i investice do udržitelné městské infrastruktury, kdy dochází především k posilování městské hromadné dopravy, rozšiřování sítě cyklostezek i nabídky sdílených dopravních prostředků. Prostřednictvím různých kampaní apeluje radnice na obyvatele, aby využívali stávající propracovanou síť veřejných prostředků a zbytečně nezatěžovali město automobilovou dopravou. Důležitý je i podíl zeleně ve městě, který je ve Vídni padesátiprocentní. Intenzivní výsadbou stromů v ulicích, rozšiřováním stávajících parků, instalací mlhovišť a pítek se Vídeň snaží o ochlazování metropole a bojuje tak proti tepelným ostrovům, které znesnadňují kvalitní život ve velkoměstech, obzvláště pak v létě. Při všech těchto doplňujících městských projektech je ovšem nutná občanská participace, která se Vídni daří rozvíjet. Zásadní je aktivní zapojení obyvatel při transformaci města a v adaptaci města na klimatické změny i na energetickou krizi v Evropě. Součástí Vídeňského klimatického jízdního řádu jsou např. i tzv. vídeňské klimatické týmy, což jsou obyvatelé, kteří mají zajímavé nápady a chuť společně s městskými částmi vymýšlet nové udržitelné projekty, které by pomohly zlepšit životní prostředí. Závěrem a pro zajímavost lze zmínit, že pouze na fungování těchto týmů město jen letos vyčlenilo 6 mil. eur.

Vídeň věří v obnovitelné zdroje energie a na střechách domů intenzivně instaluje fotovoltaiku. Na střeše Wiener Stadthalle dokončila koncem října instalaci fotovoltaických panelů, které ročně vyrobí přes 1,1 mil. kWh elektřiny.

Case study: jedinečný projekt v Geblergasse

Ukázkou inovativního a jedinečného projektu s kombinací různých obnovitelných zdrojů energie je přeměna bytových domů ve vídeňské Geblergasse na „chytrý blok“. Nejde přitom o novou výstavbu, ale historickou bytovou zástavbu postavenou převážně v předminulém století a nyní doplněnou moderní infrastrukturou. Nově zde několik domů sdílí společné zásobování teplem prostřednictvím tzv. anergie. V létě se přebytečné teplo, např. z bytů nebo ze solárních kolektorů, ukládá do geotermálních sond, odkud je pak v zimě teplo čerpáno zpět na povrch, následně zpracováváno tepelnými čerpadly a konečně přiváděno do podlahového vytápění v bytech. V létě naopak potrubím protéká studená voda, která udržuje místnosti chladné. Vzniklé odpadní teplo je pak uloženo na zimu do země. Celý koncept a technické provedení navíc umožňuje rozšíření i do ostatních budov v uličním bloku. Plyn tu tedy nikdo nepotřebuje.

Unikátní „chytrý blok“ v Geblergasse

TEXT: Ing. Markéta Poláčková, WH Digital GmbH,   Zahraniční kancelář města Vídně

polackova@eurocommpr.cz | www.eurocommpr.cz

Jak chytrá automatizace inovuje facility management?

Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích má pod střechou mnoho technologií stejně jako každá moderní budova. Liší se tím, že investor viděl několik kroků dopředu a zvolil jeden řídicí systém pro všechno místo mnoha jednoúčelových. Došlo ke snížení pořizovacích nákladů, přesto mají byty inteligentní funkce navíc a automatizace se stala nejlepším parťákem facility manažera.

Jsme v garážích bytového domu a od ulice nás dělí pouze mříž, takže cítíme mráz zvenčí. Nad hlavou nám vede soustava potrubí. Projektanti správně mysleli na nahřívání, které brání jeho zamrznutí. Řídicí systém budovy tak sleduje data z nainstalované meteostanice, která primárně dodává informace pro automatické ovládání stínění a v případě potřeby aktivuje nahřívání trubek.

Ale nebyla to samozřejmost. Původní návrhy počítaly se samostatným systémem pro řízení nahřívání, který by investora stál další peníze a k ničemu dalšímu by nesloužil.

Podobně je to v Rezidenci Oskarka se vším, s každou technologií. Místo toho, aby mělo v technické místnosti základnu více systémů, je tu pouze jeden hlavní, který má celý dům pevně pod kontrolou. Mluvíme o inteligentní automatizaci Loxone a její řídicí jednotce Miniserveru. Díky němu je Rezidence Oskarka prvním inteligentním bytovým domem na jihu Čech. Do nových bytů v Českých Budějovicích se již nastěhovali první šťastní obyvatelé.

Výhody pro všechny

Jiný přístup je vidět na první pohled v technické místnosti – ušetřil se prostor. Kdyby se investor nerozhodl redukovat řízení na jeden systém, byla by dvakrát více zaplněná. „Veškeré technologie instalované v budově vzájemně spolupracují. Loxone je dostává na jedno místo, čímž obyvatelům, správci budovy i investorovi zásadně zjednodušuje přístup k informacím potřebným k řízení a fungování jednotlivých bytů i celé budovy,“ vysvětluje Radek Úlehla ze společnosti E-TALPA, který v Rezidenci Oskarka systém Loxone instaloval a programoval.

Jak jsme již naznačili, pro investora či developera je automatizace výhodná především díky snížení pořizovacích nákladů – neplatí za spoustu jednoúčelovek, ale jednoho univerzála. A v neposlední řadě nabízí klientům kvalitnější a komfortnější bydlení, Loxone totiž poskytuje řadu inteligentních funkcí 110 bytovým jednotkám:

  • Chytrý přístup – pokud na domácnost někdo zvoní a obyvatelé nejsou doma, mohou se s návštěvou spojit vzdáleně přes mobilní aplikaci.
  • Automatické vytápění – v bytě se udržuje ideální vnitřní teplota podle aktuálních podmínek a na základě kalendáře.
  • Měření energií – možnost (i vzdáleně) sledovat spotřebu energie v aplikaci Loxone včetně nabíjení elektromobilu v garážích.

Nejlepší kamarád facility manažera

Ale co je možná nejdůležitější… Takové řešení nezajistí pouze správné fungování objektu, ale v příštích desítkách let zásadně usnadní jeho správu. To ocení především správce budovy. Říci, že má celý dům v kapse, není daleko od pravdy. Vše potřebné totiž vyčte z mobilní aplikace (v níž má samozřejmě mnohem širší práva než uživatelé bytů).

Pokud jde o odečty energií z bytů, není třeba obíhat každé patro zvlášť a pendlovat mezi jednotlivými vodoměry. Stačí pár kliků v aplikaci a správce vidí byt po bytu spotřebu v daném období. MaR zkrátka funguje i na úrovní bytů a řídí ji stejný systém jako celou budovu.

V případě, že třeba na vodoměru dojde k problémům, nebo dokonce havárii, systém řízení budovy to pozná a okamžitě notifikací v aplikaci upozorní správce, ať je kdekoli. Může tak ihned reagovat a technologii během několika vteřin odstavit. Facility manažer má neustálý přehled o provozních stavech a na jakékoli potíže přijde okamžitě a ne třeba až po půlroce při fyzické kontrole, kdy by pravděpodobně musel řešit i škody na majetku.

Správce si rovněž může data, jako jsou odečty kalorimetrů, elektroměrů a vodoměrů či jakékoli další statistiky, nechat zasílat e-mailem. Stejný systém ho upozorní na pravidelný servis apod. Inteligentní automatizace tímto způsobem inovuje facility management a poskytuje zodpovědné osobě dokonalý přehled o všem na jednom místě.

Úspory každý den

Rezidence Oskarka zároveň dokáže být mnohem efektivnější, a tudíž snižovat provozní náklady i uhlíkovou stopu. „Díky různým možnostem nastavení a ovládání na dálku lze ušetřit na energiích. Například měřením je možné vyhodnotit, jak je na tom nemovitost se spotřebou, a tedy i s útratou za teplo,“ zmiňuje Jan Zeman, zástupce investora.

Řízení Loxone najdeme i ve výměníku přímo v budově. „I to přinese úsporu. Systém komunikuje se všemi byty a zná jejich aktuální potřebu tepla. Čerpadla tak zbytečně neběží, pokud byty teplo zrovna nepotřebují,“ mluví Radek Úlehla o tom, jak technologie díky chytrému řízení neplýtvají.

Vhodné pro jakkoli velký bytový dům

Tak vypadá moderní řešení facility managementu. Investor Rezidence Oskarka nyní chystá další projekt – obří Rezidenci Diorit v Brně, která na první pohled vyniká svým umístěním v někdejším kamenolomu. Půjde o ještě větší a komplexnější budovu než v Českých Budějovicích, přesto v ní Loxone nebude chybět. Podle prvních plánů se zde automatizace postará dokonce o zavlažování zelených střech a fasád nebo o řízení odběru tepla z vrtu.

Dřevostavby se prosazují i v oblasti veřejných staveb

Schopnost výrobců dřevostaveb garantovat dohodnuté termíny a ceny oceňuje stále více investorů. Materiálově, technologicky či konstrukčně patří čeští výrobci dřevostaveb mezi evropskou špičku. Z dřevostaveb stavějí u nás i v zahraničí školy, školky, domovy důchodců, hotely a další typy veřejných staveb.

Ze dřeva lze dnes postavit jakoukoli stavbu, a proto zástupci samospráv volí dřevostavby stále častěji. Vedení obcí či měst vždy oceňuje rychlost a kvalitu předání hotového objektu v ceně a termínu stanovených v podepsané smlouvě. Zdárnému průběhu napomáhá i skutečnost, že základem jsou certifikované konstrukce. Klíčovou předností občanských staveb na bázi dřeva je totiž vedle rychlosti výstavby i vysoká kvalita práce. Investoři z veřejné i privátní sféry vědí, že pro dřevostavby je charakteristická i vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastnosti. Postupně více zástupců veřejného sektoru vnímá dřevostavby jako ekologické a energeticky úsporné budovy, navíc s vysokou kvalitou vnitřního prostředí.

Plánování a fixování cen a dohod je trvalou součástí DNA dřevostaveb

Dřevostavby a jejich výrobci sdružení v Asociaci dodavatelů montovaných domů jsou i v této době plně připraveni reagovat na potřeby investorů a na výzvy, které současná doba přináší. Cenový růst surovin kulminoval v loňském roce a letos jsou už ceny jimi dodávaných staveb (nejčastěji na klíč) stabilizované. Materiálově a kapacitně proto zvládají dodávat stavby v dohodnutých termínech a za dohodnuté ceny. 

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Rychlost realizace dřevostavby je klíčová v případě mnoha projektů financovaných z dotačních programů. Vyřízení dotace často trvá a po jejím schválení zbývají na výstavbu měsíce. Také s touto skutečností se výrobci dřevostaveb dokážou vyrovnat. Demolici staré školky a výstavbu nové lze při dobré organizaci práce zvládnout během pěti měsíců, takže se děti z Olešnice mohly velice rychle vrátit z provizoria do normálního režimu a jejich školka byla otevřena k začátku nového školního roku. V Horní Stropnici vyrostl za pouhých sedm měsíců patrový domov pro seniory s 12 bytovými jednotkami. Zdejší starosta i tady kvitoval rychlost výstavby a nízké náklady na energie, dodržení rozpočtu a ekologii objektu.

Vysoké kvalita práce je u členů ADMD samozřejmostí

Všichni členové ADMD se například zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Ten se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky. Aby byl tento proces prokazování kvality členů ADMD plně transparentní, provádí kontrolu dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán. Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně-technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Investoři už po špatných zkušenostech také nechtějí řešit zedníky a jejich „neřešení“ zdí, které „utíkají“ o centimetry – výroba včetně montáže dřevostaveb je vždy na milimetry přesná. 

Velkou předností dřevostaveb je udržitelnost

Výrobcům dřevostaveb přibývají i klienti z mladé generace, kteří přemýšlejí v širších souvislostech a uvědomují si, že zdroje planety nejsou nekonečné. Ti oceňují jak užitné vlastnosti materiálů a konstrukcí, tak i udržitelnost jejich životního cyklu. Dřevo navíc v sobě váže CO2 a dřevostavby tak přispívají ke snížení emisí. 

TEXT Ing. Lenka Trandová,

ředitelka ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů, z. s.

 

Kanceláře, do kterých se budete těšit

Kanceláře, které pocházejí od architektů CAPEXUS jednoznačně poznáte. Ohromující design, efektivní rozmístění interiéru pro samostatnou práci a spolupráci a v neposlední řadě spokojení zaměstnanci. To jsou znaky, podle kterých poznáte, že pracovní prostředí vytvářel CAPEXUS. Přes 12 let mění atmosféru startupům i velkým korporacím. Více než 500 projektů se může chlubit interiérem od těch nejlepších designérů, architektů a odborníků na workplace.

O působení firmy CAPEXUS na trhu i o budoucí podobě kanceláří jsme hovořili s  Ing. Arch. Lucií Hudák Malou (Head of Workplace consultancy) a Ing. Apolenou Weissovou (Product development manager)

 

Ing. Arch. Lucie Hudák Malá v nových prostorách CAPEXUS na Praze 5

Jaké jsou prognózy po covidové době v segmentu kanceláří pro rok 2023? 

LM: Vyhlídky pro letošní rok jsou takové, že firmy přemýšlejí o pracovních prostorech úplně jinak, než tomu bylo před covidem. Uvažují, jak vlastně lidi – zaměstnance – na základě toho, co potřebují k práci, opět přilákat do společných prostor. V dnešní době už není nutné vytvářet individuální pracovní místa, ale je třeba připravit prostor, kde se jim bude dobře fungovat. V celé řadě firem dochází k určitému restartu a zamýšlejí se, jak to budou řešit. Odklánějí se od hierarchie fungování společností, tedy že manažeři by měli vlastní velké kanceláře. Nyní se firmy přiklánějí ke kancelářím, které jsou sice primárně určeny pro manažery, ale v době, kdy nejsou přítomni, lze využívat prostor pro mítinky, jako místnosti pro hybridní schůzky apod. Takže se otevírají daleko širší možnosti, jak navrhovat prostory kanceláří pro lidi. Znamená to, že do pracovních prostor vnášíme myšlenky diverzity, inkluze, navrhuje i kanceláře pro handicapované zaměstnance. Kanceláře je třeba přizpůsobovat také pro kratší pracovní úvazky. Pokud nemá zaměstnanec v pracovní smlouvě uvedeno pevné pracovní místo, může zaměstnavatel k prostorám přistupovat daleko flexibilněji a zároveň zaměstnávat více lidí na poloviční úvazky apod.

 

To je celkem dost zásadní pohled na novou situaci.

LM: Když si vezmete stav v nedávné minulosti – co člověk, to místo. Pak přijde člověk na 40 % úvazek a hned vám dojde, jak moc to bude neefektivní. Takže ve chvílích, kdy nepřemýšlíme o pracovních prostorech tradičním způsobem, otevírá nám to dveře hledat nové zaměstnance v různých vodách. A sehnat vhodné lidi, to je dnes velké téma.

 

Ing. Apolena Weissová a designový hasicí přístroj AMPLLA

Jak poradíte v situaci, kdy si firma uvědomí, že v dané situaci už nepotřebuje tak velké prostory. Ale na druhou stranu vznikají na trhu společnosti, které potřebu velkých prostor pro svůj dynamický rozvoj mají… 

 AW: Samozřejmě ve firmách pracuje velké množství lidí různého profesního zaměření a je nutné si ověřit, jaké jsou jejich konkrétní potřeby pro práci. My často začínáme tím, že připravíme anonymní dotazník, na nějž odpovídají řadoví zaměstnanci. Tak zjistíme, jak jsou spokojeni v současných prostorech, zda se jim v nich dobře pracuje, nebo by raději na home office, jak funguje hybridní způsob práce atd. Dále organizujeme workshopy se zástupci různých týmů, protože si dokážeme představit, že jiné potřeby mají jednotlivci a jiné týmy. Někdy může být introvertní zaměstnanec velice spokojený doma, ale tým potřebuje, aby se potkávali. Takže je důležité znát potřeby týmů, aby spolu všichni dobře komunikovali. Dále hledáme optimální návaznost různých oddělení, která potřebují být blízko sebe. Ale zároveň i zjišťujeme, co příliš nefunguje. Například, že marketing málo spolupracuje s obchodem, takže zároveň odkrýváme podobné příklady a hledáme variantu, aby mohli sedět v sousedství(pracovní zóna dedikované týmu) , situace se zlepšila apod. My vlastně takovou analýzu připravíme, rozebereme a zjistíme, jak je na tom firma z pohledu digitalizace. Zda – a jestli vůbec – lidé ve společnosti mohou pracovat flexibilně, jak je na tom firma v otázce flexibility vůči svým zaměstnancům, zda jim vůbec umožňuje pracovat na dálku. Nebo zda z pohledu diverzity má vizi, že bude zaměstnávat více handicapovaných lidí nebo na částečný úvazek maminky na mateřské a zda lze třeba v prostorách firmy vytvořit místo pro dětskou skupinu. Takže analyzujeme současný stav, ale i ten budoucí – co by firma vlastně chtěla a potřebovala. To následně předložíme managementu a s vedením společnosti pak tvoříme základní představu, zadání celé studie, ve spolupráci s celým projektovým týmem z IT, HR, samozřejmě z oddělení office, finance, takže je tam velká různorodost. S firmou pak společně sestavíme tým, který na základě vize realizuje představu managementu. Ale v první chvíli je důležité dát doporučení vedení firmy na základě zhodnocení stávajícího stavu. Oni nejsou v takovém kontaktu se všemi lidmi ve firmě a mohou se jen domnívat, co si lidé myslí. Často je to jen o těch nejméně spokojených nebo o několika nejbližších, kteří jsou poněkud odtrženi od každodenní reality řadových zaměstnanců. My jim na základě důkladné analýzy nastavíme zrcadlo, jak firma funguje, a následně doporučíme, jakou cestou je nejvhodnější se vydat, abychom vytvořili místo, kam lidé chodí rádi a rádi se tu potkávají.

Firmy nechtějí držet nebo vytvářet prázdné prostory, ale chtějí nalákat zaměstnance zpět do kanceláří, protože právě zaměstnanci tvoří firmu. Takže to je jeden z hlavních cílů, proč se kancelářím věnujeme. 

Vaše společnost Capexus se nedávno přestěhovala do nových prostor. Tudíž můžete dát příklad, jak by to mohlo v reálu vypadat. Mohli by zájemci ve vašich prostorách najít inspiraci?  

LM: Naše vize prostor je taková, že by se zde lidé měli hodně potkávat a komunikovat spolu, chceme zde pořádat různé akce a setkání. Například k nám zveme neziskové organizace, aby mohly využít zasedací prostory pro svá setkání. Snahou je zde vytvořit různorodý  komunitní prostor  kde budeme sdílet své know how

 

Co je pro firmy v současné době důležité? Jaké jsou trendy?

AW: Pro ně je nyní velmi důležité řešit své ESG (environmental, social, governance) hodnocení. V pracovním prostředí se to dělá tak, že využijeme určitou certifikaci – u nás jsme spíše zaměřeni na technické záležitosti, které reprezentují BREEAM, LEED, ale je tu také WELL, který se týká především vnitřních prostor a je více zaměřen na uživatele. Na první místo se řadí jejich zdraví a spokojenost ve vnitřním prostředí budov. Díky tomu si firma nastaví do studie určité standardy, jak mají vypadat pracovní prostory, a pak je projektový tým zrealizuje. Proto je velice důležité si určitým způsobem zakotvit určité požadavky jako odrazový můstek k řešení stanovených cílů, které souvisejí s udržitelností. A k tomu nám právě dopomáhá certifikace.

Tichá místnost pro soustředěnou práci pro společnost LMC

Jakou přidanou hodnotu by měla zájemcům přinášet spolupráce s CAPEXUS? 

AW: Jsme schopni poradit s vnitřním prostorem, protože jsme Capexus, takže řešíme správné zadání a realizaci opravdu funkčních prostor připravených na budoucnost. To znamená, že umožní třeba přeskupovat různá oddělení. V dnešní době, když se bavíme s různými sektory z oblasti automotive, plynárenství apod., vidíme, že jsou inovativní a potřebují ke své firmě tak přistupovat. Byznys se dynamicky mění, zároveň se mění i náplň práce. Proto je hodně důležité připravit prostory, které se osvědčí i v budoucnu. Navíc jsme schopni nabídnout i řešení ve spolupráci s ČEZ ESCO v oblasti energetiky, technické due diligence, kde se komplexně řeší požadavky a cíle v souvislosti s uhlíkovou stopou, dekarbonizací apod.

 

Text: Arnošt Wagner

foto: Rene Volfík a archiv Capexus

www.capexus.cz

 

Nájemní bydlení pro seniory jako nová investiční příležitost

Zaplní nájemní bydlení pro seniory díru na českém trhu // Nový fond řeší kapacitní i kvalitativní potřeby pro důstojné a aktivní stáří

Stárnutí je jednou z nejnáročnějších etap v životě každého člověka. I ti největší individualisté totiž s přibývajícím věkem zjišťují, že musejí chtě nechtě provádět úpravy svého dosavadního životního stylu. Velkým tématem je v této souvislosti samozřejmě i otázka bydlení. A čeští senioři pořád nemají moc možností, jak překlenout propast mezi vlastním bytem a umístěním do domova seniorů. I k nám se ale pomalu dostává trend populární zejména v USA – nájemní bydlení odpovídající požadavkům ESG. Jaká pozitiva přináší seniorům i potenciálním investorům? 

Institut sociální práce (ISP) už v průběhu pandemického roku 2020 zveřejnil závěry rozsáhlého průzkumu, ze kterého vyplynulo, že skoro tři čtvrtiny našinců v produktivním věku by chtěly ve stáří nadále setrvat ve svém. Zbytek nevylučuje jako životaschopnou alternativu domovy seniorů – povětšinou kvůli tomu, že nechtějí nadměrně zatěžovat své blízké a v těchto zařízeních očekávají odbornou a kvalitní péči. Cokoliv mezi těmito dvěma variantami je na českém trhu s bydlením horko těžko k sehnání. 

To za pomoci soukromých i institucionálních investorů mění projekt ESG SeniorCARE SICAV. „Covid lidem připomněl, že nejdůležitější není, kde pracujete, zda nakupujete v kamenné pobočce či online, ale zda máte domov, útočiště pro sebe a rodinu. Tak je tomu i u seniorů,“ podotýká Martin Gillar, předseda správní rady ESG SeniorCARE SICAV, která za projektem stojí. . 

Tento koncept přichází do Česká se značným zpožděním. V USA a v dalších západoevropských zemích je vnímán jako zažitý a populární model, a stále více se prosazuje i ve státech západní Evropy. Jde o řešení, které senioři ve velkém poptávají – díky němu si mohou udržet kýženou samostatnost a zároveň mají po ruce komplexní portfolio služeb od těch medicínských až po ty komunitní. Určující standard ztělesňuje už poměrně běžně užívaná zkratka ESG. 

Doplnit „S“ o „E“

Fenomén nájemního bydlení a následné péče o seniory nabízí řešení zejména díky tomu, že umožňuje aktivní zapojení soukromých investorů. ESG SeniorCARE SICAV je momentálně v tuzemsku jediným projektem tohoto typu a jeho autoři chtějí do budoucna za pomoci dalších investorů rozšiřovat regionální pokrytí i portfolio služeb, které společnost nabízí seniorům v rámci programu nazvaného CareFEEL. 

„Vše začíná individuálním zhodnocením potřeb každého zájemce o ubytování v našich zařízeních. Specialisté sestaví komplexní plán dle preferencí klienta. Počínaje navržením ideálního zařízení, programu péče, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit až po plán a realizaci přestěhování, designu vaší nové jednotky a programu dlouhodobě udržitelného financování bydlení v našich zařízeních,“ vysvětluje obvyklý postup Gillar, který vyzdvihuje i soulad projektu s nároky na ochranu životního prostředí. Jedním z projevů toho je i fakt, že všechna zařízení jsou umístěna v kompletně energeticky soběstačných budovách. 

Jde o jeden z projevů identity založené na konceptu ESG. Ten stojí na třech klíčových hodnotách – šetrném přístupu k životnímu prostředí (E), sociální citlivosti (S) a férovém a transparentním řízení (G). Právě na příkladu nájemního bydlení pro seniory lze dobře ilustrovat, jak se tento byznysový model dá efektivně aplikovat i v dost odlišném prostředí poskytování sociálních a zdravotnických služeb. 

Tato odvětví jsou totiž bytostně a neoddělitelně spjata právě s prostředním aspektem – tím, který staví do popředí humánní přístup k člověku prostý jakékoliv formy diskriminace. I vzhledem k problémům typu nedostatku finančních prostředků či zajištění personálních kapacit je jasné, že zejména pro realizaci opatření na poli ochrany životního prostředí nezbývá hlavně veřejným a neziskovým zdravotnickým zařízením dostatek sil ani prostředků. Nejde však o jedinou příležitost pro soukromý sektor. 

„Již komunikujeme s několika institucionálními evropskými investory, kteří v rámci alokace prostředků do opravdových ESG projektů mají zájem v našich projektech „nahradit“ bankovní financování a to nejen nižšími úrokovými sazbami a délkou splatnosti, ale i partnerským přístupem a pipelinou klientů pro samotný projekt“, doplňuje Martin Gillar.

Potřeba kapacit pro důstojné stárnutí

Program ESG SeniorCARE SICAV řeší i neutěšenou situaci v oblasti zajišťování paliativní péče, jejíž nedostatečná kvalita je českému zdravotnickému a sociálnímu systému bohužel stále často vytýkána. Daly by se vést sáhodlouhé diskuze, že v současnosti jde o jeden z největších nedostatků pomyslného „S“. I experti se často přiklání k tomu, že paliativní péči je v podmínkách České republiky možná nejlepší nechat na soukromých investorech. 

Podle Martina Gillara je potřeba problematice paliativní péče věnovat zvýšenou pozornost. „V našem pojetí zahrnuje plná péče vše od příchodu klienta do našeho zařízení až po terminální stádium. Paliativní péče je velmi důležitá etapa pro samotného seniora, ale i rodinu, kde je třeba poskytnout i následnou podporu. Důstojnému dožívání se u nás věnuje celý tým specialistů, kteří mají zkušenosti i ze zahraničních projektů,“ ujišťuje. 

Němčice

Němčice

Základem je respekt k výjimečnosti každého klienta, což pomáhá i samotným seniorům absolvujícím náročné rozhodování a stěhování. Společnost má proto v nabídce tři kategorie bytů a každá z nich je určena pro trochu jiného nájemce. Senior Byty nejvíce ocení ti, kteří jsou a nadále chtějí být samostatní – zároveň ale neváhají využít výhod typu bezbariérovosti, možnosti zapojit se do místní komunity či využívat denních služeb z ranku domácí sociálně-zdravotní péče. SeniorCARE UNITS jsou naopak určeny těm, kteří ke kvalitnímu a důstojnému životu potřebují soustavnou asistenci specializovaných pečovatelů. Poslední kategorií jsou byty v režimu Alzheimerhome pro klienty vyžadující komplexní ústavní péči. Zejména druhá a třetí kategorie mohou kvalitně suplovat klasickou paliativní péči ve veřejných zařízeních sociálních služeb, ale i klienti v Senior Bytech mohou svou misi na planetě důstojně zakončit v domácím prostředí se svými blízkými. 

V rámci projektu ESG SeniorCARE SICAV momentálně v různém stádiu provozu a přípravy šest zařízení po celé České republice – konkrétně v Pardubicích, Ostravě, Chebu, Jesenici u Prahy, Němčicích a Teplicích. K těm by během roku 2023 mohly přibýt další čtyři.  ESG SeniorCARE SICAV se poohlíží po investičních příležitostech tohoto typu i u našich sousedů v Německu a Rakousku.

Jesenice

foto: archiv ESG SeniorCARE

https://www.esgseniorcare.eu/