Nové možnosti (nejen) pro facility management

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví a v každém přináší řadu výhod.  Atalian nově nabízí službu 3D skenování budov pomocí 3D kamer, což je inovativní způsob získávání přesných a detailních 3D modelů různých prostor. Metoda umožňuje zachytit vnitřní i vnější části budov v jednom vysoce kvalitním  modelu, přitom je proti tradičním postupům rychlejší, přesnější a efektivnější.

3D skenování budov pomocí 3D kamer je prvním krokem k získávání přesných a detailních 3D modelů různých typů budov pomocí pokročilých technologií snímání a zaznamenávání prostorových dat. Metoda využívá kombinaci technologií, jako je LiDAR, a snímání obrazu, díky nimž dokáže věrně zaznamenat geometrické informace i vizuální detaily budov. Prostorové skenování budov nachází široké uplatnění i v Česku a prosazuje se postupně v mnoha oblastech. Mezi hlavní patří bezpochyby architektura, stavebnictví a správa nemovitostí, ale využití najde i při ochraně kulturního dědictví, v průmyslu a dalších oblastech. Technologie totiž otevírá zcela nové možnosti v oblasti vizualizace, dokumentace a plánování využití budov.

Výhody 3D skenování budov

Při využití prostorového skenování oceníte především rychlost a přesnost. Při dosahu 20 m a přesností odchylky jen ±20 mm si navíc můžete být jisti vynikající kvalitou výsledných modelů. Rychlé skenování umožní efektivně skenovat rozsáhlé prostory a získat kompletní 3D model budovy v krátké době, což šetří čas a zvyšuje produktivitu. Současně snižuje náklady, protože jedno skenování zahrnuje celý objekt, což eliminuje potřebu opakovaného skenování jedné plochy. Zanedbatelné není ani zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci – při skenování totiž není potřebná přítomnost žádného člověka, což snižuje riziko úrazů a zvyšuje bezpečnost. Podtrženo, sečteno, 3D skenování budov je dokonalým příkladem efektivního využití možností moderních technologií.

SKENOVÁNÍ BUDOV POMOCÍ 3D KAMER VE TŘECH KROCÍCH

Příprava budovy a příslušenství na skenování Před samotným skenováním je potřebné připravit prostor a zabezpečit, aby byl čistý a bez překážek. Můžete též označit okna a jiné specifické prvky, které mají být zachyceny.

Vlastní skenování 3D kamera Matterport Pro3 umožňuje rychlé a efektivní skenování prostoru. Kamery snímají okolní objekty pomocí technologie LiDAR a sbírají data o hloubce, barvách a texturách.

Následné zpracování dat a tvorba 3D modelu budovy Po skenování se data zpracují a vytvoří se vysoc kvalitní 3D modely budov. Tyto modely mohou být použity v různých oblastech, jako je architektura, stavebnictví, realitní trh a mnoho dalších.

TEXT a FOTO: PR Atalian

Online data od INNOVIS vám ušetří peníze a čas

Okamžitý přístup k informacím je dnes důležitější, více než kdy dříve. Má klíčový význam pro úspěšnost v mnoha oblastech života. Bez rychlého a snadného přístupu k informacím by bylo obtížné dosáhnout úspěchu v podnikání, jeho inovování a zvyšování produktivity. S rozvojem technologií a digitálních nástrojů se zvýšila potřeba rychle a efektivně zpracovávat velké množství dat, aby firmy mohly přijímat informovaná rozhodnutí.

Provozní data jsou klíčovými informacemi o chodu firmy a mohou být velmi užitečné pro úsporu času a peněz. Online přístup k těmto datům umožňuje firmám pružně reagovat na aktuální situaci  a na jejich základě přijímat rozhodnutí.

Práce s provozními daty vede k úsporám

Bezprostřední přístup k provozním datům umožňuje firmám sledovat aktuální tržní podmínky a reagovat na změny v poptávce a chování zákazníků. Na základě toho mohou rychle a efektivně přizpůsobovat své produkty a služby, což může vést ke zvýšení tržeb a zisku. Přístup k provozním datům mohou firmy využít i pro optimalizaci procesů, kdy mohou sledovat a analyzovat v reálném čase, a v důsledku toho identifikovat oblasti, které lze zkvalitnit. To může vést ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. Velký význam má rychlý přístup k datům i v oblasti prediktivní údržby. V tom případě mají firmy možnost sledovat stav svých zařízení a odhalit potenciální problémy dříve, než dojde k poruše. To napomáhá snížit náklady na opravy a především eliminovat omezení nebo zastavení provozu.

K nejžádanějším patří data o spotřebě energie, která jsou důležitá pro snížení nákladů a optimalizaci spotřeby. Spotřebu energie lze sledovat pomocí měření, která zahrnují elektřinu, vodu, plyn a teplo. Neméně důležité jsou informace o stavu budovy a jednotlivých zařízeních včetně pravidelných inspekcí a údržby. Ty mohou pomoci minimalizovat náklady na opravy a zvýšit hodnotu nemovitosti. Data zahrnují informace o prováděných údržbách, opravách a výměnách včetně její nákladovosti.

Data pomáhají zvýšit komfort zaměstnanců i zákazníků

Společnost M2C a její technologická divize Innovis mají dlouholeté zkušenosti při sběru a vyhodnocování dat při správě nemovitostí a při provozu budov. O jaká data je mezi jejími klienty v současnosti největší zájem? „Pokud jde o údaje, které získáváme pomocí technologií, tak se jedná především o data logistická (počty vozidel, obsazení parkovišť, obsazení ramp a vytíženost areálu jako takového), popřípadě informace o počtech lidí, které klientovi objektem projdou,“ říká David Pulkert, obchodní ředitel M2C pro Českou republiku. Dodává: „Jde především o retailové řetězce nebo obchodní centra, kde se počítá footfall, vytváříme heatmapy a marketingové analýzy. Při správě budov je to především o spotřebě energie, vzdálených odečtech a o efektivním řízení energetického managementu, který lze pomocí softwaru optimalizovat na přijatelnou úroveň.“

V oblasti bezpečnosti a dohledu je kladen důraz na provozní data, která zahrnují informace z kamerového systému, o přístupových a zabezpečovacích systémech a dalších bezpečnostních opatřeních. Ke snížení nákladů a optimalizaci výnosů z nemovitosti napomáhají informace o nákladech na provoz budovy a nákladech na údržbu a opravy. Při provozu budovy jsou stále častěji sledována i data týkající se kvality vnitřního prostředí, jako jsou měření kvality ovzduší, hladina hluku a teplota. Ta mohou pomoci zajistit vyšší komfort a příjemné pracovní prostředí uživatelům budovy.  Databáze dat má tak v oblasti správy nemovitostí a jejich zařízení obrovský význam, protože umožňuje správcům nemovitostí rychle identifikovat a řešit problémy, plánovat údržbu a zlepšovat zákaznický servis. Při výběru firmy, která klientovi zpracovává a reportuje provozní data, dbají zákazníci na to, aby byla spolehlivá, transparentní a etická. Preferují firmy, které dokážou snížit náklady a zlepšit efektivitu prostřednictvím datového zpracování. Poskytování takových služeb je významným faktorem pro zákazníky při rozhodování o výběru produktů a služeb a vede ke zvýšení jeho loajality a spokojenosti.

To ze zkušenosti potvrzuje i David Pulkert: „Zákazníci od nás očekávají, že budeme poskytovat online přístup k informacím a datům prostřednictvím moderních digitálních nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, webové portály, IoT čidla nebo analytické SW, které vytěžují kamerové záznamy. Chtějí být schopni snadno získat informace o stavu zařízení a služeb, o spotřebě energií, o zdravotních a bezpečnostních rizicích a dalších relevantních informacích, a to v reálném čase.“

TEXT a FOTO PR M2C

Vidět znamená vědět: viditelnost jako základ kybernetické bezpečnosti systémů pro řízení budov

S postupující modernizací infrastruktury se systémy řízení budov stávají stále sofistikovanějšími. Zajišťují automatizaci, řízení a správu fyzického prostředí. Předpokladem pro jejich spolehlivý provoz je ale nutná jejich bezpečnost. Jak ji zaručit?

Klíčovou podmínkou je viditelnost do těchto systémů – když víte, co se v nich děje a kdo k nim přistupuje, dozvíte se včas o špatném nastavení nebo neoprávněném přístupu. Řešení GREYCORTEX Mendel vizualizuje aktiva v rámci sítě pro správu budov, a odhaluje tak včas útoky na tato aktiva nebo chyby v konfiguraci, což zvyšuje celkové zabezpečení budov.

https://www.greycortex.com/

Startuje soutěžní přehlídka Park roku 2023

Dvě významné profesní organizace společně vyhlašují soutěžní přehlídku Park roku 2023, hodnotící veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v uplynulých deseti letech. Díla mohou do konce srpna přihlašovat jejich autoři, zhotovitelé, zadavatelé a spolky. Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu.

„Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu… tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění,“ takové je motto soutěže, které organizátoři převzali od významného krajinářského architekta Ivara Otruby. „Krajinářská architektura je specifická tím, že do ní vstupují přírodní procesy. Zatímco dům je jakási „zkamenělina“, tak v krajinářské architektuře máte velice dobrého účetního, a to je příroda. Je nemilosrdná a chyby neodpouští,“ těmito slovy přibližuje svůj obor Vladimír Sitta, charismatický krajinářský architekt, který působil více než třicet let v zahraničí a na Fakultě architektury ČVUT vede Ústav krajinářské architektury.

Význam krajinářské architektury vzrůstá s probíhající klimatickou změnou, která zhoršuje životní podmínky zejména – ale nejen – ve velkých městech. Kvalitní veřejná prostranství se zdravou vegetací, vybavením pro různé venkovní aktivity všech věkových kategorií a respektem ke geniu loci mají bezprostřední vliv na duševní i fyzické zdraví lidí. Stávají se základem identity obyvatel a jejich přínos se odráží i v ekonomických ukazatelích. „Kvalitní park nemůže být bez kvalitní péče a údržby,“ zdůrazňuje Václav Babka, autor projektu Komenského parku ve Zlíně, který v soutěži zvítězil v roce 2015. „Dynamika vegetace je taková, že jakmile se přestane kosit, plet, veškeré investice jdou vniveč. Myslím si, že v dennodenní údržbě máme obecně v republice velký dluh. Potřebujeme renesanci péče o zeleň, protože investicí to nekončí, ale naopak začíná,“ dodává Babka.

Díla přihlášená do soutěžní přehlídky Park roku posoudí odborná porota, jmenovaná vyhlašovateli soutěže, složená z řad odborníků několika profesí. Porota se po uzávěrce soutěže, která je na konci srpna, sejde na ustavujícím zasedání, kde se na základě zaslaných obrazových i textových podkladů seznámí s přihlášenými díly a vybere ta, která budou dále hodnocena. Nominovaná díla pak porotci osobně navštíví ve dnech 25. – 27. září 2023, kdy budou hodnotit nejen kvalitu projektu, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, protože díla krajinářské architektury vznikají na základě úvah krajinářských architektů a projektantů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. Porota pak rozhodne o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen –  za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října 2023 v Humpolci, protože vyhlášení výsledků se tradičně koná tam, kde se nachází vítězné dílo z předchozího ročníku a v roce 2021 zvítězil právě park Stromovka v Humpolci.

V soutěžní přehlídce Park roku 2023 může elektronicky hlasovat i veřejnost. Hlasování se uskuteční prostřednictvím webové stránky www.parkroku.cz, kde budou soutěžní díla od 1. září představena texty a fotografiemi, které poskytnou přihlašovatelé. Dílo, které obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Hlasování bude zahájeno 15.9 2023 a ukončeno 15.10 2023.

Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

www.parkroku.cz

 

 

Recepční od Konica Minolta se nikdy nemračí.

Interaktivní technologie od Konica Minolta pomůže firmám s nedostatkem zaměstnanců.

Úspory až 80 % nabízejí návratnost investice do dvou let.

Desítky firem v současnosti řeší problémy spojené s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a s potřebou aktivní ochrany majetku. Výsledkem je, že práci recepčních či ostrahy areálů vykonávají často senioři. Ti však mnohdy nemají potřebnou fyzickou zdatnost, stejně jako technické znalosti nutné k používání registračních systémů a dalšího IT vybavení. Řešení nabízí technologie kombinující chytré kamery s umělou inteligencí. První instalace tzv. e-kiosku od Konica Minolta na českém trhu jsou aktuálně již před svým dokončením. Z analýz společnosti vyplývá, že kromě zefektivnění procesu evidence návštěv pomůže e-kiosek k až 80 procentní úspoře nákladů.

„Reagujeme jak na zvyšující se nároky na ochranu osobních údajů a fyzické zabezpečení firem, tak na postupně sílící personální krizi. Moderní technologie přitom mohou zautomatizovat až 50 % administrativních, podpůrných či recepčních činností. U e-kiosku hovoříme konkrétně o možnosti provozu v režimu 24/7 bez ohledu na neschopenky, při současném zrychlení a standardizování souvisejících činností a snížení nákladů,“ řekl Petr Atanasčev, marketingový ředitel divize inteligentních kamerových systémů Konica Minolta Europe, a dodal: „Je to dobrá zpráva pro firmy i zaměstnance. Nudná a rutinní práce v této oblasti do budoucna skončí a lidé se budou moci plně soustředit na činnosti se skutečnou přidanou hodnotou.“

Běžnou praxí v současnosti je, že evidenci návštěv provádějí jako přidruženou činnost buď kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pak mají méně času na svou primární odbornou činnost, nebo zaměstnanci v důchodovém věku. Růst průměrně dosaženého vzdělání v populaci však postupně povede k tomu, že budoucí generace seniorů již nebude mít o pozice recepčních či vrátných takový zájem jako dosud. „E-kiosek nabízí řešení pro současnou i budoucí situaci. Zatímco nyní může odlehčit často přetíženým zaměstnancům, zkrátit fronty a zvýšit bezpečnost, do budoucna nabízí řešení obecného nedostatku zaměstnanců v určitých profesích,“ upozornil P. Atanasčev s tím, že aktuálně Konica Minolta jedná o instalaci u desítek firem v České republice a na Slovensku.

Podle odborníků Konica Minolta by se již za pár let mohl u vstupu do každé větší společnosti nacházet dotykový panel s intuitivním ovládáním. Návštěvníci se snadno zaregistrují pomocí občanského průkazu nebo stále rozšířenější bankovní identity a během několika vteřin vstoupí do objektu či kanceláře. Vše je navázáno na využití již dnes používaných technologií, jako jsou QR či čárové kódy, čtečky dokumentů, elektronické karty nebo jazykové moduly. Z panelu e-kiosku se přitom návštěva může spojit pomocí telefonu či videohovoru s osobou, za kterou přichází. Ta má naopak možnost zaregistrovat příchozí i dopředu a umožnit jim například automatický vjezd do podzemních garáží na rezervované parkovací místo.

Návratnost celého řešení se pohybuje mezi jedním a dvěma roky a s ohledem na rozsah instalace budou náklady na pořízení podle Konica Minolta ještě klesat. Technologie je vhodná jak pro recepce hotelů či velkých firem, tak pro administrativní objekty, autosalony nebo rezidenční, průmyslové či logistické areály. „Tam je možné využít řešení rovněž na vrátnicích a vjezdech do areálů, a to jak pro evidenci návštěv, tak pro navádění nákladních vozů na patřičné odbavovací rampy. Jen sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA eviduje téměř dva tisíce členů a podle našich zkušeností je minimálně každý druhý logistický areál vhodný pro zavedení automatizovaného vjezdu a výjezdu,“ připomněl P. Atanasčev.

Jedna z první instalací e-kiosku v ČR se aktuálně připravuje ve strojírenské společnosti ARMATURY Group. „Automatizaci evidence návštěv prostřednictvím e-kiosku vnímáme jako další krok v rámci digitální transformace firmy, kterou procházíme v posledních letech. Konkrétně jsme hledali řešení, jež nám umožní jednak snížit náklady a jednak uvolní ruce našim zaměstnancům, kteří se vedle registrace návštěv věnují i jiným činnostem. E-kiosek navíc plánujeme využít i pro školení příchozích a zaměstnanců v oblasti BOZP,“ popsal Pavel West, IT Manager ARMATURY Group.