Divize HVAC v Atalianu optimalizuje klientům náklady

HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning neboli topení, větrání a úprava vzduchu) je úzce specializované oddělení, které tvoří zkušení a kvalifikovaní odborníci. HVAC se zaměřuje na poradenství, dodávky, montáže a servis v oblasti chlazení/vytápění (klimatizace, tepelná čerpadla, kotelny) a na vzduchotechnická zařízení objektů veřejného i neveřejného sektoru.

O této problematice jsme hovořili s Jiřím Habelem, ředitelem divize HVAC společnosti Atalian.

Co je úkolem divize HVAC v rámci Atalianu?

Úkolem divize HVAC je zajištění výkonu činností na technických zařízeních sloužících k vytápění, chlazení a úpravě a distribuci vzduchu v objektech našich klientů. Na těchto zařízeních je třeba provádět pravidelnou údržbu v souladu s doporučením výrobce a samozřejmě i kontroly a revize, předepsané platnou legislativou. Nedílnou součástí udržování systémů pro úpravu klimatu v provozuschopném stavu je i pravidelná obměna jednotlivých technických zařízení a dodávky nových zařízení a technologických celků podle aktuálních potřeb klientů. Každá společnost, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti komplexního (a tedy i technického) facility managementu by měla disponovat týmem techniků na vysoké odborné úrovni, kteří jsou schopni provádět popsané činnosti.

Kolik lidí zahrnuje takový tým odborníků?

Základní tým servisních techniků se skládá z 12 pracovníků v českých a šesti v moravských krajích, v příštím roce předpokládáme jeho další rozšíření. Část činností zajišťujeme i ve spolupráci s vybranými živnostníky, tak abychom se vždy dokázali rychle přizpůsobit potřebám našich klientů.

Jaká jste přijali opatření v rámci energetických úspor?

S postupujícím vývojem technických zařízení používaných k vytápění, chlazení a větrání jde ruku v ruce i jejich snižující se energetická náročnost. Zařízení lépe přizpůsobují svůj momentální výkon aktuálním podmínkám uvnitř budov i ve venkovním prostředí a v kombinaci s kvalitními systémy měření a regulace lze pak dosahovat již znatelných energetických úspor. Našim klientům se snažíme doporučovat postupné výměny již zastaralých zařízení za nová a úspornější a spolu s nimi hledáme i další možnosti snížení spotřeby energií v jejich objektech, ať už se jedná např. o instalace tepelných čerpadel, nebo využití fotovoltaických panelů. Jsme schopni nabídnout i komplexní úsporná řešení vytápění, chlazení a větrání celých objektů – tím se ve společnosti Atalian zabývá divize Energy.

Jaké značky výrobků používáte?

Našim klientům se snažíme doporučovat technická zařízení od renomovaných výrobců, kde je zajištěna veškerá podpora a dlouhodobá dostupnost náhradních dílů. Doporučené zařízení musí jednoznačně vždy plnit veškeré nároky, které na něj budou v rámci budoucího provozu kladeny. Pokud se nejedná o komplexní dodávku, musí být součástí procesu výběru zařízení pro klienta samozřejmě i posouzení kompatibility s ostatními zařízeními v objektu. 

Jaká zařízení používáte pro úpravu klimatu v případě menších prostorů?

Pokud se budeme bavit o jednotlivých kancelářích, popř. o menších obchodech nebo o pobočkách bank a mobilních operátorů, budou to většinou prostory, které se nacházejí v nějakém objektu. Z centrálních zdrojů tohoto objektu bývá dodáván chlad i teplo, větrání obvykle zajišťuje centrální vzduchotechnika. Pokud by šlo o prostor, který je třeba vytápět, chladit a větrat samostatně, lze k vytápění využít např. plynový kondenzační kotel nebo elektrokotel s optimálně zvoleným výkonem, k chlazení pak jednodušší chladicí systémy s jednou venkovní jednotkou, k níž je připojena jedna nebo více jednotek vnitřních. Ke kombinovanému chlazení i vytápění lze též využít tzv. VRV systémy, zjednodušeně řečeno chladicí jednotky, které – v případě potřeby – dokážou i topit. Větrání prostoru může zajišťovat např. malá podstropní vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Důležitý je správně zvolený výkon všech zařízení ve vztahu k místním podmínkám.

Jak se vyrovnáváte se záludnostmi rekonstrukcí stávajícího objektu, kdy bývá situace složitější oproti novostavbám, na nichž pracujete od počátku projektu? 

V případě naší divize se spíše setkáváme s přestavbami nebo rekonstrukcemi poboček našich klientů než s rekonstrukcemi celých budov. Ideální situací pro nás je stav, kdy uspějeme ve výběrovém řízení vyhlášeném generálním dodavatelem stavby a veškerá technická zařízení z oblasti naší činnosti dodáváme pro rekonstrukci sami. V případě, že tomu tak není, snažíme se alespoň, je-li to možné, v průběhu stavby sledovat provádění montáží jednotlivých technických zařízení. 

Jaká je spolupráce s investory?

Pokud je – jako ve většině případů – investorem náš klient, je spolupráce standardně velmi dobrá. My známe jeho potřeby, máme potřebné místní znalosti, veškeré otázky lze s využitím existujících komunikačních vazeb řešit konstruktivně a rychle. V případě, že přebíráme do správy objekt po rekonstrukci, jehož investor dosud není naším klientem, bývá situace horší. Zde hodně záleží na rozsahu a kvalitě provedené rekonstrukce. Jsou-li zde nějaká nebezpečí do budoucna, např. v podobě nevyměněných centrálních zdrojů chladu nebo vzduchotechnických jednotek, snažíme se budoucího klienta na tyto věci co nejdříve upozorňovat.

Většina nových budov a objektů nyní vzniká jako digitální otisk v BIM. Jaká je vaše zkušenost z praxe? 

Většina dnes stavěných kancelářských budov už v podstatě prochází tímto systémem. Výhoda spočívá v tom, že pokud disponujete kvalitním CAFM softwarem, můžete velmi dobře využít data vzniklá v rámci projektu budovy, resp. následně upravená v průběhu výstavby. Ušetří vám to náklady, které by jinak bylo nutno vynaložit na provedení celkové pasportizace objektu. S postupující digitalizací stavebnictví a souvisejících profesí se tento systém a z něj vyplývající sdílení dat postupně stane standardem.

Při venkovním umístění jednotek často dochází ke konfliktům se sousedy. Jaké jsou v tomto případě příslušné parametry či vyhlášky proti hlučnosti?

Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví limit pro hluk jiný než z dopravy, 50 dB pro dobu od 6.00 do 22.00 hodin a 40 dB pro dobu od 22.00 do 6.00 hodin. Pokud někam osazujeme novou venkovní chladicí jednotku, děje se tak vždy na základě projektu, jehož součástí je osvědčení o hlučnosti jednotky, vydané výrobcem. Hlučnost osazované jednotky tedy musí respektovat výše zmíněné nařízení. Z praxe jsou však známé případy, kdy některé větší chladicí jednotky produkovaly hluk na velmi nízkých frekvencích, popř. při určitých otáčkách ventilátoru docházelo k šíření vibrací. Tyto problémy se pak řeší s využitím gumových bloků instalovaných pod jednotku, popř. úpravou rozmezí otáček ventilátoru.

Jaký je váš výhled do budoucna?

Domnívám se, že bude kladen stále větší důraz na to, aby technická zařízení objektů uměla lépe reagovat na aktuální změny prostředí, aby uměla lépe hospodařit s energií. Budou se samozřejmě hledat kombinace různých zdrojů energie, pravděpodobně bude více využívána solární energie. To, co se nedávno odehrálo v oblasti cen energií, tomu výrazně napomohlo. Tendence k úsporným řešením jsou dnes patrné nejen ve velkých administrativních, obchodních a výrobních objektech, ale i v rodinných a bytových domech. Stále se ještě učíme správně využívat tzv. alternativní zdroje, ale i v této oblasti už došlo k velkým pokrokům a jsou tímto způsobem dosahovány velké úspory ve spotřebě zejména elektrické energie. Vývoj tedy určitě půjde směrem ke snižování energetické náročnosti budov a k lepšímu využití spotřebovávané energie.

TEXT Arnošt Wagner

FOTO Archiv Atalian

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *