Zeleň nejsou jen trávníky

S právě začínajícím jarem se probouzí zeleň a je třeba o ni po zimě řádně pečovat. V podmínkách velkoměsta má údržba zelených ploch různá specifika. Na podrobnosti jsme se zeptali manažera divize zahradnických služeb Ing. Jána Rákocyho ze společnosti CENTRA, a.s.

Můžete nám stručně popsat základní činnost vaší divize?
Je to především soustavná péče o městskou zeleň. Pravidelně se staráme o travní porosty, keřové skupiny a trvalkové záhony. Nedílnou součásti naší péče je také úklid zeleně od komunálního odpadu. Jde o soustavnou a každodenní činnost, která je zajišťována terénními pracovníky a techniky, kteří spravují jednotlivé lokality, reagují na podněty zástupců města a také sami přicházejí s náměty na zlepšení. Zahradnické práce jsou sice sezonní, nicméně pracovníkům divize zajišťujeme práci celoročně. V zimním období provádíme úklid sněhu, a pokud počasí dovolí, i některé zahradnické činnosti, především řezy keřových skupin a bezpečnostní řezy stromů. Dále se věnujeme údržbě a realizaci dětských hřišť. Samozřejmě také zeleň zakládáme a podílíme se na výsadbě nových partií v rámci města.

Jaká jsou úskalí zimní údržby městské zeleně?
Patří mezi ně především opatření na ochranu zeleně před vlivy počasí. Jedním z nich je správná příprava zeleně na toto období. S tím souvisejí i některé navazující problémy, jako jsou například nepříliš vzhledně vyhlížející trvalkové záhony. Pro správné přezimování rostlin je třeba zachovat nevzhlednou suchou část rostliny a neodstraňovat ji. Odumřelé části rostlin slouží jako tepelná izolace proti vymrzání. Proto bych chtěl apelovat na trpělivost obyvatel a na pochopení, že jsme se na péči „nevykašlali“. Všechna opatření mají svůj význam, i když někdy nepůsobí na první pohled příliš esteticky.
V létě ale náročnost práce neklesá, možná naopak, především pokud panují dlouhotrvající vedra jako v loňském roce. Jaké jsou specifické požadavky údržby zeleně ve městě na jaře a v létě?
Máte pravdu, že s ohledem na průběh počasí v posledních letech je proces údržby zeleně velmi náročný. Na jaře se věnujeme především sečím travnatých ploch. Jarní vláha je nyní dost nerovnoměrná a často jsou srážky nakumulovány do jednoho krátkého období. Veškerý trávník tedy najednou vyroste a bohužel se někdy stane, že tráva přeroste. Samozřejmě v takovém případě pracujeme v prodloužených směnách a o víkendech, abychom zajistili správnou péči a příjemný vzhled. I přes tato opatření však seč trvá i několik dní.

Jak sečení trávy probíhá? Většina laiků má představu, že se stačí projet se sekačkou po trávě a je hotovo, jak jsou zvyklí ze svých zahrad. Ale ono je to asi složitější…
Sečení veřejných prostranství skýtá mnohá úskalí, která na zahradě nenajdete. Příslušnou lokalitu je třeba nejdříve zkontrolovat a odstranit z trávníku kameny, větve apod. Tento nepořádek totiž nepoškozuje jenom techniku, ale může také ohrozit zdraví nejen našich pracovníků i majetek třetích osob. S tím souvisí i další fáze sečení – pohyb osob v okolí sečených ploch. Musíme dávat pozor, abychom někoho nezranili. Je až překvapivé, kolika lidem vůbec nedochází, že by mohli přijít k úrazu. Mezi další specifika udržovaných ploch patří nerovnosti terénu. Naši pracovníci jsou však zkušení a vědí, jak správně postupovat, aby nedošlo k tzv. podseknutí trávníku. I výška seče je rozhodující pro správný vývoj trávníku v dalším období.

Při jakých činnostech můžeme nyní potkat pracovníky CENTRA a.s. pečující o městskou zeleň?
V současné době nás můžete vidět, jak děláme prořezy keřových skupin a jarní výhraby trávníků. Odstraněním stařiny a zbytku listí z travního porostu spolu s odstraněním poškozených větví se snažíme o vytvoření co nejlepších podmínek pro start v nové sezoně.

Vedle údržby veřejné městské zeleně jste v úvodu zmiňoval i realizaci dětských hřišť. Kde najdeme ta vytvořená pracovníky společnosti CENTRA a.s.? Jaké zajímavé realizace vás čekají v nejbližší době?
V uplynulém roce jsme realizovali dětská hřiště pro MČ Praha 5 tzv. „školní zahrady“. S touto naší prací se můžete potkat v ZŠ a MŠ Grafická, MŠ Trojdílná, MŠ Kroupova, MŠ U Krtečka, ZŠ Nepomucká – Beníškové. V nejbližší době nás čeká realizace zeleně pro soukromého investora v ulici Bělohorská.

Zahradníci CENTRA a.s. se starají také o interiérovou zeleň například v administrativních objektech.
V rámci zahradnických prací jde o zcela specifickou činnost. Interiérová zeleň potřebuje každodenní péči a kontrolu. Je to činnost náročná vzhledem k prostředí a specifickým nárokům rostlin a uživatelů budov. Často se jedná o protichůdné potřeby, například vzhledem k teplotě prostoru a náročnosti na osvětlení, které je potřeba skloubit. Především v zimním období je péče o vitalitu interiérových rostlin náročná.
V rámci komplexní nabídky služeb při správě nemovitostí poskytujete zahradnické služby také pro bytové domy či rezidenční areály s vlastní zelení. Které činnosti to jsou?
Jde především o pravidelné údržby, tedy seče, hnojení, tvarování apod. S klienty také řešíme možnosti úpravy a doplnění zeleně tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Mezi naše klienty patří např. sídlo ČSOB, kde se staráme o interiérovou zeleň a současně zde pečujeme o střešní zahradu, což je velmi zajímavá práce.

Vaši odborníci mají na kontě i revitalizace několika pražských městských parků. Za zmínku stojí například zahrada Ztracenka, Střelecký ostrov nebo Riegrovy sady. Máte v současné době vysoutěženou nějakou podobnou veřejnou zakázku?
Zatím se připravujeme na některé zajímavé projekty. Nechci ale předbíhat, jsme na začátku nové sezony.
Čeká vás v letošním roce nějaká další zajímavá práce nebo realizace, kterou chcete zmínit?
Letos připravujeme několik akci pro soukromé investory a města. Jde o již zmiňovanou realizaci zeleně v ulici Bělohorská, v Kutné Hoře to bude luční porost, doplnění stávajícího závlahového systému a realizace tzv. živé zelené stěny, která v městské zástavbě zvlhčí vzduch a celkově zpříjemní celé prostředí.
PR

Greenery doesn’t only mean lawns

Greenery is awaking with the oncoming of spring and needs good care after the winter. In city conditions, maintenance of green areas has different specifics.

We asked for details Ing. Ján Rákocy Manager of Landscaping Services at CENTRA, a.s.

Can you briefly describe your division’s basic activities?
It is primarily about the constant care of a city’s greenery. We take care of lawns, bushes and perennial beds. Our care also includes the clearing of communal waste from greenery. This represents constant and everyday activities, which are carried out by terrain workers and technicians who look after individual locations, respond to city representatives’ initiatives and also have ideas for improvements themselves. Gardening work is a seasonal activity but we provide division workers with work all year round. In the winter season we clear snow and if the weather allows we also carry out certain gardening activities, particularly the trimming of hedges and bushes and preventative tree cutting. We also attend to the maintenance and realisation of children’s pla­ygrounds. We also plant greenery and participate in the planting of new areas within the city.

What difficulties do you experience with the winter maintenance of a city’s greenery?
These mainly include measures for greenery protection from the impact of the weather. One being the correct preparation of greenery for this period. This is also associated with other subsequent issues such as unsightly perennial beds. When it comes to the right plant wintering, it is necessary to retain the unsightly dry part of the plant and not to remove it. The dead parts of the plants act as insulation against freezing. That is why I would like to appeal to the residents’ patience and ask them to understand that we didn’t give the necessary care a miss. All measures have a level of importance even though they are not always that aesthetic.
Still, work in summer does not decline. It may just be on the contrary, especially if sultry weather takes as long as it did last year. What are the specific requirements for a city’s greenery maintenance during spring and summer?
You are correct when you say that the process of greenery management has been very difficult during past years due to weather conditions. In the spring, we pay specific attention to mowing lawns. Spring moisture is quite uneven now and rainfall is often accumulated into one short period. That means that all lawns grow suddenly and sometimes it unfortunately happens that the grass overgrows. In such cases we obviously work longer shifts and at weekends in order to provide the right care with a pleasant appearance. Despite these measures, mowing takes several days.

How does the lawn mowing proceed? Most laics think that it is only about running the mower across the lawn as they are used to with their gardens. But I’m sure it’s more complicated than that…
Mowing in public areas comes with many difficulties you can find in other gardens. The particular locations first need to be checked and the lawn needs to be cleared of stones, branches and other obstacles as mess like that not only damages machinery but can also endanger our workers’ health and third parties assets. This is also associated with yet another phase of mowing – people moving around the areas that are being mowed. We need to be careful not to hurt anyone. It is surprising how many people don’t realize that they might get hurt. Another specific of maintained areas includes an uneven terrain. Our workers are experienced and know how to proceed in order not to cause any undercutting of the lawn. Even the height of the lawn is deciding on the right development of the lawn in the following period.

During which activities can we meet those workers of CENTRA a.s. that take care of the city’s greenery?
Currently you can see us trimming hedges and bushes and spring raking the lawns. By removing the old lawn and remains of leaves from the lawn together with damaged branches, we attempt to create the best possible conditions for the new season’s start.

Apart from the maintenance of city greenery, at the beginning you also mentioned the realization of children’s pla­ygrounds. Where can we find those playgrounds that have been created by CENTRA a.s.? What interesting realizations do you expect in times to come?
Last year, we realized children’s pla­ygrounds for the nursery school in Prague 5, the so called ‘school gardens’. You can see our work at the primary and nursery schools Grafická, the nursery school Trojdílná, the nursery school Kroupova, the nursery school U Krtečka and the primary school Nepomucká – Beníškové. Soon, we will carry out the realization of greenery for a private investor in Bělohorská Street.

CENTRA a.s. gardeners also take care of interior greenery, for instance in administrative buildings.
It is an entirely specific activity from within gardening services. Interior greenery needs everyday dare and checking. It is a demanding activity with regards to the environment and the specific demands of plants and users of the buildings. There are often contradictory needs, for instance with regards to the temperature of the area and demanding nature of lighting, which needs to be brought into accord. During the winter season especially, care of the vitality of interior plants is demanding.
Within the concept of a comprehensive offer of services when managing the assets, you also provide gardening services for housing blocks and residential complexes with their own greenery. What activities are included?
It is mainly about regular maintenance, that is lawn mowing, fertilizing, shaping and others. We also discuss with our clients about possible landscaping and complementing the greenery in such a way as to suit their needs. Our clients include, for example, ČSOB’s headqu­arters, where we attend to the interior greenery and also take care of the local roof garden, which is very interesting.

Your specialists are also behind the revitalization of several Prague city parks. Worth mentioning is Ztracenka, Střelecký ostrov and Riegrovy Gardens. Do you currently have any similar public procurements that you won in a tender?
We are currently preparing some interesting projects but I don’t want to jump the gun as we are at the beginning of a new season.
Is there any other interesting work or realization that you would like to mention which is awaiting you this year?
This year, we are preparing several events for private investors and cities. This refers to the aforementioned realization of greenery in Bělohorská Street, in Kutná Hora it will be meadow vegetation, the completion of an existing irrigation system and realization of the so called live green roof, which will moisten the air in the city’s development and also make the overall environment more pleasant.