Chladiva v tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která převádí teplo z jednoho místa na jiné místo. V případě tepelných čerpadel je to nejčastěji z vnějšího prostředí dovnitř, čímž umožňují vytápění. Princip spočívá v oběhu látky, která na jedné straně oběhu teplo přijme, na druhé vydá. Této látce se říká chladivo.

Princip založený na oběhu chladiva s přenosem tepla je obdobný u většiny chladicích zařízení (domácí chladničky, velké chladicí celky, apod.) a najdeme ho také u klimatizací. Chladiva jsou tedy důležité látky zajišťující technologickou funkci řady zařízení, včetně tepelných čerpadel.

Chladiva jsou nicméně často látky s negativním účinkem na životní prostředí. První generace používaných chladiv, pro které se vžil název „freony“, měl zásadní negativní dopad na ozónovou vrstvu atmosféry Země, která je zodpovědná za absorpci větší část ultrafialového záření. Tento poznatek vedl před 20 lety k celosvětovému bezprecedentnímu omezení používání látek, které škodí ozónové vrstvě. Domluva je známá jako Montrealský protokol.

Další generace chladiv jsou často výrazné skleníkové plyny, tedy přispívají ke globální změně klimatu způsobené oteplováním Země. Pro hodnocení míry škodlivosti se užívá jednotka potenciál globálního oteplování (zkratka z angličtiny GWP), která udává násobek účinku oproti oxidu uhličitému (CO2). Příklady hodnot GWP u chladiv používaných běžně v tepelných čerpadlech a chladničkách udává tabulka.

Druh chladiva GWP
R32 675
R134a 1430
R404A 3922
R410A 2088
R407C 1774
R290 3
R600a 3
CO2 1

Tabulka 1. Příklady chladiv a jejich potenciálu globálního oteplování

Vzhledem k negativním účinkům chladiv je již několik let patrná snaha regulovat manipulaci, omezit úniky a podpořit použití chladiv s nižším potenciálem globálního oteplování. Nejdůležitější je v tomto ohledu nařízení Evropské komise 517/2014, které je poměrně komplexní. Základní pilíře nařízení jsou:

  • zákaz vypouštění chladiva (fluorovaných skleníkových plynů) do atmosféry
  • odpovídající kvalifikace pracovníků
  • kontroly těsnosti
  • snižování spotřeby chladiv s vyšším GWP
  • limity na GWP – tedy používání alternativních chladiv s nižším potenciálem globálního oteplení

Omezování chladiv dle GWP se týká především komerčního a průmyslového chlazení. Tepelných čerpadel se týká nové nařízení především kvůli kontrolám těsnosti. Od roku 2017 se změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ta se dnes stanovuje podle ekvivalentní hmotnosti CO2, která se počítá jako hmotnost chladiva krát GWP. Zda vaše tepelné čerpadlo spadá do povinnosti pravidelných kontrol těsnosti, je vhodné se informovat u výrobce. Četnost kontrol uvádí tabulka níže. O kontrole těsnosti zařízení musí být veden záznam.

Celková hmotnost chladiva (tun ekvivalentu CO2) Četnost kontrol (v rocích)
bez systému detekce úniků se systémem detekce úniků
0-5 bez kontrol
5-50 1 2
50-500 0,5 1
500 a více 1

(povinný systém detekce úniků)

Četnost kontrol tepelných čerpadel

Neméně důležitou součástí je adekvátní certifikace (firmy pracující s chladivy musí mít pracovníky certifikované na práci s chladivy) a označování výrobků, které obsahují fluorované skleníkové plyny. Tato povinnost se týká také tepelných čerpadel. Od roku 2017 se také musí na tepelných čerpadlech uvádět hmotnost použitého chladiva, hmotnost ekvivalentu v CO2 a potenciál globálního oteplování (GWP).

V současnosti probíhají konzultace k připravované změně nařízení 517/2014 a lze předpokládat, že nový předpis omezí použití chladiv s vysokým GWP i u tepelných čerpadel.

TEXT Michal Staša FOTO Depositphotos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *