Softwarová aplikace CEM BUSINESS je v současnosti využívána celou řadou zákazníků, kteří potřebují podrobný přehled o spotřebách a precizně rozúčtovávat náklady na své nájemce – a to jak náklady na energie, tak jakékoli další náklady spojené s provozem jejich objektu. Typicky se jedná o obchodní centrum, administrativní budovu, logistický park nebo průmyslový areál.

Od poloviny roku 2018 disponuje tato aplikace novými nástroji pro provozovatele LDS – od on-line měření elektřiny (nebo plynu), přes tarifikaci, fakturaci, výkaznictví na OTE až po monitoring provozu. Komplexní řešení sběru dat unikátní IoT technologií wacoSystem a zpracování dat softwarovou aplikací CEM BUSINESS tak přináší maximální efektivnost řešení, přičemž výhodou je, že obě komponenty lze oddělit a samostatně implementovat.

Systém CEM BUSINESS je vhodný pro každého – ať už jste provozovatel logistického centra nebo malé lokální distribuční soustavy (LDS). I proto jsme požádali z řad našich zákazníků Ing. Vojtěcha Kubína (VK), technického manažera v Palladiu, Ing. Martina Koštíře (MK), Center manažera OC CENTRAL MOST a Ing. Šárku Šafnerovou (ŠŠ), jednatelku společnosti MONTSTAV CZ, aby se s námi podělili o své zkušenosti a odpověděli nám na několik otázek. Každý z nich totiž reprezentuje jiný zákaznický segment s rozdílnými potřebami.

Jaká byla motivace k implementaci dálkových odečtů?

Ing. Šárka Šafnerová, jednatelka společnosti MONTSTAV CZ

VK:  Základní motivací pro výběr a implementaci nového systému bylo zjednodušení zpracování údajů o spotřebě elektřiny zákazníků v LDS a současně automatizace zasílání údajů operátorovi trhu s elektřinou. Dalším velkým impulsem byla novelizace Energetického zákona a z ní vyplývající zvýšené požadavky na výkaznictví vůči OTE, které stávající systém odečtů nebyl schopen splnit. V naší LDS máme téměř 200 odběrných míst elektrické energie, které jsou zaregistrované
v OTE a hledali jsme systém, který by výkazy na OTE uměl dělat co nejvíce automaticky.

ŠŠ:   Plánovaná změna legislativy v oblasti elektrické energie nás přinutila hledat řešení pro změnu stávajícího systému evidence a vykazování energií. Spoustu věcí jsme evidovali ručně pomocí tabulek a jiných přehledů. Proto jsme chtěli situaci včas řešit. Situaci nám zkomplikovalo ještě rozhodnutí kolegyně ukončit pracovní poměr, kdy ona sama se mnoho let o tuto agendu starala. V dané situaci jsme se rozhodli nikoho nového nezaučovat, ale zásadně změnit celý systém i přístup k této agendě.

MK:      Nebudu zastírat, že hlavní motivací byla hlavně úprava legislativy a povinnost provozovatelů u větších odběratelů jejich zapojení do systému dálkových odečtů. Dalším důvodem byla rovněž časová náročnost ručních odečtů měřidel. Pouze přibližně 3/4 elektroměrů a vodoměrů byla zapojena do systému MaR a dovolovala tak dálkový odečet. V obchodním domě jsme zároveň začátkem loňského roku realizovali novou páteřní datovou síť, která nám ušetřila cenu za radiové moduly.

Jaká byla kritéria výběru vhodného partnera pro implementaci?

Ing. Vojtěch Kubín

Ing. Vojtěch Kubín, technický manažer v Palladiu

VK:       Při výběrovém řízení jsme se snažili najít partnera, který bude schopen využít původní systém dálkového odečtu typu MBUS bez větších zásahů do stávající sítě, které by byly s ohledem na umístění měřidel v nájemních jednotkách centra komplikované, a nabídne nám softwarové řešení zpracování údajů pro 21. století.

ŠŠ:        Jsme malá společnost, malá LDS s malým počtem odběrných míst. Ale všechny povinnosti předepsané platnou legislativou platí i pro nás (bez ohledu na velikost). Chtěli jsme proto nalézt systém, který nám vyřeší plnění povinností s vykazováním a rovněž evidencí, kdy s ohledem na provoz sledujeme i naměřená dosažená čtvrthodinová maxima u několika odběrných míst. Do této doby jsme mnoho let využívali systém, který jsme zakoupili, ale naším potřebám vyhovoval pouze částečně a již nevyhovoval pro plánované vykazování. Navíc se za celá léta vůbec nevyvíjel a nepřizpůsoboval potřebám. Nikdo nám nebyl schopen doporučit nějaký vhodný systém. Hledali jsme tedy sami, poptali jsme několik společností, které na internetu nabízely systémy či služby z této oblasti. Proběhlo několik jednání a pouze Společnost SOFTLINK nám nabídla systém, který splňoval naší představu. Ostatní společnosti se spíše specializovaly na velké společnosti a velké LDS. Brzy jsme zjistili, že tento systém nám pomůže nejen v oblasti elektrické energie, ale i u ostatních médií (teplo, vodné, stočné).

MK:      Kritéria pro nás byla cena a schopnost rychlé dodávky. Reference společnosti jsme měli z realizace z Palladia.

Ing. Martin Koštíř

Ing. Martin Koštíř, Center manažer OC CENTRAL MOST

Jaká byla Vaše očekávání?

VK:       Rád bych uvedl, že výsledek předčil mé osobní očekávání. Software CEM BUSINESS je přehledný, seznámení s ním bylo rychlé a po jednodenním zaškolení lze se softwarem uživatelsky pracovat. Obavu jsme měli z přechodu ze stávajícího systému na nový. Přece jen zavést úplně nový systém, který by skoro ze dne na den začal odečítat téměř 1000 měřidel spotřeby elektrické energie, vody, tepla a chladu se jevilo jako velmi náročný úkol a očekávali jsme podstatně výraznější problémy, než které nakonec nastaly. Ve finále celá akce proběhla až překvapivě hladce.

ŠS:        Jak už jsem zmínila, naším prvotním očekáváním byla hlavně pomoc v oblasti elektrické energie – především v oblasti vykazování, evidence a sledování dosažených maxim. Následně jsme zařadili do systému i ostatní energie. Specialista (ing. Vlček) ze společnosti SOFTLINK nám velice pomohl systém přizpůsobit našim potřebám, vše nám pomohl nastavit a pomáhá nám v případě potřeby stále. A velkým překvapením pro nás bylo, že nám systém pomůže i při fakturaci
(vč. elektronického rozesílání faktur vč. příloh přímo ze systému). Rovněž nám dodaný systém umožnil splnit další legislativní podmínku, a to je přístup zákazníkům ke svým spotřebám, fakturám
a informacím na vytvořeném portále.

MK:      Velká. Realizaci jsme započali začátkem léta, tedy „na poslední chvíli“. Vzhledem k neexistenci dokumentace jsme museli na několika místech improvizovat a SOFTLINK nám vyšel vstříc s „otevřenou kalkulací“.

Mohl byste popsat současný stav, výhody a nevýhody implementovaného řešení?

VK:       Systém pracuje spolehlivě a jedinou nevýhodu vidím v absenci dat z předchozího systému dálkového měření. Sice je zde možnost tato data do CEM reimportovat, ale nakonec jsme se rozhodli, že od toho ustoupíme – vzhledem k časové náročnosti to za tu práci nestálo. Historická data máme zazálohována, takže v případě potřeby lze pro jednotlivá měřidla vše dohledat.

Zatím nedokážeme využít veškeré možnosti systému, na které bych se v nejbližší době rád zaměřil. Vzhledem k výši investice do zvoleného řešení ji však hodnotím jako velice efektivní.

ŠŠ:        Systém využíváme cca 1 rok – jsme s ním velice spokojeni. Ulehčil nám mnoho práce, odboural mnoho evidencí a pomohl nám plnit legislativní povinnosti na vykazování na OTE.
V současné době není potřeba pro tuto agendu vyčleňovat extra zaměstnance. Vše je přehledně uspořádáno v jednom systému. Rovněž paní účetní nemá tolik práce s vystavováním faktur – povedl se nám doladit export faktur do našeho účetního programu.

Při přechodu na tento nový systém jsme rovněž provedli rozsáhlejší výměnu měřidel, na část jsme instalovali i dodávaný systém on-line odečtů. Tato data nejsou vázána na konkrétní lokální PC,
k datům se dostaneme kdykoliv a odkudkoliv. I v průběhu tohoto roku zase došlo k několika legislativním změnám – společnost SOFTLINK vždy velice operativně a odborně přizpůsobí systém daným požadavkům. Do dnešního dne ještě nevyužíváme všechny funkce tohoto systému, ale rozhodně se na ně chystáme – např. nastavení alarmů, apod.

 

MK:      Naše řešení zahrnuje dálkově odečítané elektroměry a vodoměry. Část je obsluhována prostřednictvím radiových modulů a část je svedena prostřednictvím metalické kabeláže do center dálkových odečtů. Obrovskou devizou řešení je online přístup a celková aplikace CEM. Řešení nám výrazně zefektivnilo proces vyúčtování spotřeb nájemcům. Tabulky jsou připraveny v rámci reportu a je možné rovnou fakturovat. Díky plné elektronizaci jsme prakticky eliminovali chybovost.

  

Uvažujete o rozšíření systému o další měření nebo nové nástroje?

VK:       Se společností SOFTLINK pracujeme na zavedení automatického upozornění na kalibraci nebo výměnu jednotlivých měřidel a reportingu chybné komunikace nebo nesrovnalostí v pravidelných odečtech. Zavádíme pro nájemníky možnost si údaje (odečty, spotřeby) ze svých měřidel kontrolovat prostřednictvím webového portálu, což CEM umožňuje. Tady nás ještě nějaká ta práce čeká.

ŠŠ:        V současné době plánujeme výměnu dalších měřidel (např. vodoměrů), kdy bychom rádi
u několika zase instalovali systém pro on-line odečty a rovněž doplnili i další měřidla pro přesnější data v našem provozu. Tato průběžná data a informace nám následně pomohou zefektivnit náš provoz a vyladit spotřeby jednotlivých médií.

MK:      Další rozšíření plánujeme spíše z hlediska energetického řízení objektu a technologií. Vlastní nástroj SOFTLINK/CEM integrujeme do nově budovaného systému MaR tak, abychom mohli data využívat k optimalizaci řízení spotřeb. Velká část spotřeby médií je přímá spotřeba nájemců (cca 70 %), tedy jí prakticky neovlivníme. To co můžeme optimalizovat, jsou spotřeby jednotlivých technologií, které jsme před realizací nemohli měřit.


Měření elektřiny technologií wacoSystem je kompatibilní s průmyslovými standardy jak co se týče rozhraní radiové sítě (WACO, MBUS, WMBUS, optické rozhraní WMBUS, SIGFOX, LoRa, NarrowBand), tak co se týče rozhraní měřičů a senzorů (RS-485, RS-232, WMBUS, optické rozhraní WBUS, MOBUS, MODBUS, IEC62056, pulsy, snímání analogových veličin).

Tarifikace, tzn. výpočet ceny za dodávku elektřiny, plynu, tepla, vody probíhá na základě položkového ceníku. Výstupem je podrobné vyúčtování ceny po jednotlivých položkách včetně možnosti vygenerování kompletní faktury – daňového dokladu. Nástroje fakturace se neustále rozšiřují tak, aby pokryly veškeré potřeby – např. bez záloh, nedaňové zálohy, daňové zálohy, apod.

Samostatnou kapitolou je vykazování elektřiny. CEM BUSINESS podporuje generování těchto výstupů:

  • Výkaz LDS – souhrnné hlášení o počtu OM, celkové spotřebě, ztrátách, kontrolní sestavy, apod.
  • Doplňkové údaje pro fakturaci distribuce (DUFMO, DUFVO)
  • Průběhová data odběrných míst (tzv. „profily“)
Automatické rozhraní do systému OTE podporuje v současné době výše uvedené typy výstupů včetně přijímání a zobrazování odpovědí chybových zpráv.

Monitoring provozu LDS zpravidla zahrnuje:

  • okamžité zpracování a „on-line“ zobrazení odečtů elektroměrů a jiných zařízení ve formě odběrových grafů a přehledových tabulek
  • vyhodnocování alarmových stavů z měřidel a čidel, propagace alarmů do e-mailu/SMS („home-dispečink“)
  • automatické i „ad-hoc“ reporty, reporty nadlimitních hodnot, podpora plánování spotřeby
  • monitoring okamžitých nákladů pomocí funkcí „tarifikace“
  • zobrazování aktuálních stavů a spotřeb v mobilní aplikaci

Základní funkce monitoringu spotřeby jsou přístupné i pro koncové zákazníky – odběratele služeb přes zákaznický portál.

Alice Nemčok, SOFTLINK